Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

AOP je určená:

Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 25.09.2019, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 25.09.2024, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stráca dňom 26.09.2024 platnosť.

BONUS: Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Obsah kurzu

Obsah aktualizačnej odbornej prípravy je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

BONUS: Účastníci dostanú materiál s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami v elektronickej forme.

Cieľová skupina

Bezpečnostní technici

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy Poznámka k cene

Poskytujeme zľavu pre účastníkov, ktorí u nás absolvovali odbornú prípravu v oblasti BOZP pre BT (základný kurz BT, príp. aktualizačnú odbornú prípravu).

Kontaktná osoba

PhDr. Ingrid Kuzmínová
0911 650 883
ingrid.kuzminova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor