Detail kurzu

Prípravný kurz na certifikačnú skúšku: Kvalifikovaný účtovník

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Získajte prestížny certifikát účtovníka. V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov vám prinášame jedinečný rozvojový program pre účtovníkov. Cieľom je pripraviť vás na úspešné zvládnutie skúšok a získanie medzinárodne uznávaného certifikátu: Kvalifikovaný účtovník. Získajte možnosť kvalifikačného rastu na medzinárodnej úrovni. Lektori kurzu sú odborníci z praxe. Počas kurzu nadobudnete potrebné vedomosti na úspešné zloženie skúšky Kvalifikovaný účtovník. Nadobudnite potrebné poznatky, diskutujte o konkrétnych praktických problémoch účtovníkov a diskutujte s lektormi. Čakajú na vás aj cvičné príklady. Po absolvovaní kurzu máte možnosť absolvovať skúšku a po jej úspešnom zvládnutí vám udelíme medzinárodne uznávaný certifikát. Podmienkou účasti na kurze a skúške je minimálne 4-ročná prax v odbore.

Obsah kurzu

Prípravný kurz na certifikačnú skúšku Kvalifikovaný účtovník je rozdelený do modulov:

 • Modul Účtovníctvo I.: trvanie 3 dni, lektor Ing. Jana Mundierová
 • Modul Dane: trvanie 3 dni, lektor Ing. Mária Sameková
 • Modul Účtovníctvo II.: trvanie 1 deň, lektor Ing. Jana Mundierová,
 • Modul Právo: trvanie 1 deň, lektor Jaroslav Kuchár
Modul ÚČTOVNÍCTVO I.
 • Základy podvojného účtovníctva
  • Podstata podvojného účtovníctva
  • Súvaha, jej funkcie a druhy
  • Obsah a usporiadanie položiek súvahy
  • Formát súvahy
  • Kolobeh – premena položiek súvahy
  • Zmeny súvahových položiek
  • Účtovná osnova
 • Účty súvahové a výsledkové
  • Funkcie a formy
  • Súvaha a súvahové účty
  • Výkaz ziskov a strát a výsledkové účty
  • Podvojný a súvzťažný účtovný zápis
  • Základné triedenie účtu
  • Podsúvahové účty
  • Obraty a zostatky na účtoch a uzávierka účtov
  • Syntetické a analytické účty
 • Zásoby
  • Zásoby v súvahe
  • Druhy zásob a ich vymedzenie
  • Oceňovanie zásob
  • Účtovanie materiálu spôsobom A
  • Reklamácia pri dodávkach materiálu
  • Materiál na ceste a nevyfakturované dodávky materiálu
  • Materiál vlastnej výroby
  • Predaj materiálu
  • Inventarizačné rozdiely, škody a ocenenie zásob pri inventarizácii
  • Iné prípady účtovania prírastkov alebo úbytkov zásob materiálu
  • Účtovanie materiálu spôsobom B
  • Účtovanie tovaru
  • Účtovanie zásob vlastnej výroby
 • Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
  • Dlhodobý majetok
  • Dlhodobý nehmotný majetok
  • Dlhodobý hmotný majetok
  • Obstarávanie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
  • Uvedenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku do používania
  • Poskytnutie zálohy na obstaranie dlhodobého majetku
  • Odpisovanie dlhodobého majetku
  • Vyradenie dlhodobého majetku
  • Opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
  • Leasing
  • Technické zhodnotenie, oceňovacie rozdiely, opravná položka k majetku
  • Analytické členenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

 • Finančný majetok
  • Vymedzenie finančného majetku a vybraných finančných záväzkov
  • Oceňovanie finančného majetku a záväzkov
  • Peňažné prostriedky a ceniny
  • Bankové úvery
  • Cenné papiere a podiely
  • Ostatný dlhodobý finančný majetok

 • Zúčtovacie vzťahy
  • Zúčtovacie vzťahy
  • Pohľadávky
  • Záväzky
  • Vzájomné zúčtovanie
  • Kurzové rozdiely
  • Zúčtovacie vzťahy k zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia
  • Zúčtovanie dani a dotácii
  • Pohľadávky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva
  • Záväzky voči spoločníkom, účastníkom združenia a členom družstva
  • Iné pohľadávky a záväzky
  • Deriváty
  • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  • Opravné položka k pohľadávkam

 • Rezervy a dlhodobé záväzky
  • Rezervy
  • Dlhodobé záväzky a úvery
  • Odložená daň

 • Vlastné imanie
  • Vlastné imanie a rezervy v súvahe
  • Charakteristika kapitálových účtov
  • Právna forma podnikania
  • Základný kapitál a kapitálové fondy
  • Individuálny podnikateľ
  • Rozdelenie zisku a fondy tvorené zo zisku

 • Náklady a výnosy
  • Vymedzenie pojmu náklady a výdavky
  • Vymedzenie pojmu výnosov a príjmov
  • Vecná a časová súvislosť nákladov a výnosov, časové rozlíšenie
  • Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov
  • Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín nákladov
  • Základná charakteristika jednotlivých účtovných skupín výnosov
  • Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve

 • Účtovná uzávierka a účtovná závierka malej účtovnej jednotky
  • Účtovná uzávierka
  • Rozdelenie výsledku hospodárenia
  • Charakteristika, účel, obsah a druhy účtovnej závierky
  • Spracovanie a využitie účtovnej závierky
  • Súvaha
  • Výkaz ziskov a strát
  • Poznámky účtovnej závierky
  • Prehľad peňažných tokov
  • Prehľad zmien vlastného imania

Modul DANE
 • Vybrané problémy daní z príjmov
  • Členenie príjmov z hľadiska zahrňovania do základu dane
  • Členenie výdavkov z hľadiska zahrňovania do základu dane
  • Daňový režim pohľadávok
  • Daňový režim záväzkov
  • Položky odpočítateľné od základu dane
 • Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku
  • Vymedzenie majetku pre účely daňového odpisovania
  • Daňovníci, ktorí môžu majetok daňovo odpisovať
  • Vstupná cena
  • Postup pri výpočte daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku
  • Postup pri výpočte daňových odpisov dlhodobého nehmotného majetku
 • Daň z príjmov fyzických osôb
  • Základ dane z príjmov fyzických osôb
  • Príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky
  • Príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti
  • Príjmy z kapitálového majetku
  • Príjmy z prenájmu
  • Ostatné príjmy
  • Priznanie dane z príjmov fyzických osôb
 • Daň z príjmov právnických osôb
  • Platitelia dane z príjmov právnických osôb
  • Zdaňovacie obdobie
  • Predmet dane
  • Oslobodenie od dane
  • Základ dane
  • Postup výpočtu daňovej povinnosti
  • Postup platiteľa s hospodárskym rokom
  • Špecifiká zdaňovania u verejnej obchodnej spoločnosti s komanditnej spoločnosti
  • Priznanie dane z príjmov právnických osôb
 • Daň z pridanej hodnoty
  • Princíp a predmet dane z pridanej hodnoty
  • Druhy plnenia
  • Platitelia dane
  • Daň na výstupe
  • Základ dane
  • Sadzby dane
  • Evidencia a daňové doklady
  • Oslobodené plnenia
  • Nárok na odpočet dane
  • Výpočet daňovej povinnosti v daňovom priznaní
  • Dodanie tovaru a poskytovanie služieb v rámci EÚ
  • Dovoz a vývoz tovaru
  • Poskytovanie služieb do/z tretích krajín

Modul ÚČTOVNÍCTVO II.
 • Účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky podľa slovenských účtovných predpisov
  • Spracovanie účtovných výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, prehľad o peňažných tokoch, prehľad o zmenách vlastného imania
 • Cash flow
 • Základné princípy konsolidácie
 • Špecifické účtovné prípady

Modul PRÁVO
 • Základné zásady vzniku zmluvných záväzkov, zmena a zánik
  • Subjekt právneho vzťahu
  • Vymedzenie pojmov právny úkon a protiprávny úkon
  • Náležitosti právnych úkonov, ich platnosť a neplatnosť
  • Spôsob vzniku záväzkov
  • Zmena a zánik záväzkov
 • Základné zmluvy týkajúce sa právnych vzťahov pri podnikaní, dôsledky porušenia zmluvných záväzkov
  • Základné zmluvy týkajúce sa vzťahov v podnikaní
  • Kúpna zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka
  • Definícia kúpnej zmluvy
  • Náležitosti kúpnej zmluvy
  • Zodpovednosť predávajúceho za chybný tovar
  • Kúpa na skúšku
  • Zmluva o dielo uzatvorená podľa obchodného zákonníka
  • Náležitosti zmluvy o dielo
  • Veci určené k uskutočneniu diela
  • Kontrola vykonávania diela
  • Dodanie diela
  • Vlastnícke právo k dielu
  • Prechod nebezpečenstva škody k predmetu diela
  • Vady diela a zodpovednosť za vady
  • Vybrané typy zmlúv uzatvorených podľa obchodného zákonníka
  • Mandátna zmluva
  • Komisionárska zmluva
  • Zmluva o sprostredkovaní
  • Zmluva o obchodnom zastúpení
  • Zmluva o predaji podniku
  • Zmluva o otvorení akreditívu
  • Zmluva o inkase
  • Náhrada škody podľa obchodného zákonníka
 • Základné znaky právnických osôb podľa obchodného zákonníka
  • Vznik právnickej osoby podľa obchodného zákonníka a zánik právnickej osoby s likvidáciou a bez likvidácie
  • Zakladanie spoločnosti
  • Základné imanie
  • Vklad spoločníka
  • Pojem podiel
  • Vznik spoločnosti
  • Zrušenie, zánik a neplatnosť spoločnosti
  • Spoločnosť v likvidácii
  • Základné vymedzenie zákazu konkurencie
  • Druhy obchodných spoločností
  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Komanditná spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzením
  • Akciová spoločnosť
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie
  • Obchodné spoločnosti podľa európskeho práva
  • Družstvo
  • Štatutárne a iné orgány obchodných spoločností a družstva a ich vzťah k spoločnostiam (k družstvu)
  • Štatutárne orgány jednotlivých obchodných spoločností a družstva
  • Kontrolné orgány spoločností a družstva
 • Vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
  • Vznik a obsah pracovného pomeru a doplnkových pracovnoprávnych vzťahov
  • Pracovnoprávne vzťahy a ich základné zásady
  • Základné povinnosti strán v pracovnom pomere
  • Zmeny pracovného pomeru, prekážky v práci
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Ukončenie pracovného pomeru

Cieľová skupina

Prípravný certifikačný kurz je určený účtovníkom: ktorí vedia, že v profesii účtovníka je odborný rast a neustále vzdelávanie nevyhnutnosťou, ktorí sa chcú dôkladne pripraviť na skúšku a získať medzinárodne uznávaný certifikát. Prípravný certifikačný kurz nie je určený absolventom a začínajúcim účtovníkom. Vyžaduje sa minimálne 4-ročná prax v odbore.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor