Detail kurzu

REVIZNY TECHNIK - príprava na získanie odbornej spôsobilosti

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

§ 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Obsah kurzu

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

Cieľom je príprava sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou

skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie 05.2 revízny technik

PODROBNEJŠIE na stránke www.akademiavzdelavania.sk

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia. Ďalšie organizačné informácie poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom

Cieľová skupina

Školenie je určené záujemcom na prípravu pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať