Detail kurzu

Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018.

FAMER Eko, s.r.o.

Popis kurzu

Ing. Jana Acsová-daňový poradca

PROGRAM:

1./ Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018 (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019.
2./ Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2018 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
a./ termíny súvisiace s účtovnou závierkou,
b./ register účtovných závierok,
c./ kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami)
d./ spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
e./ zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky,
f./ vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce
vlastné zdroje.
3./ Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
a./ bilančná kontinuita,
b./ inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
c./ úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),
d./ nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),
e./ podsúvahová evidencia,
f./ splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia.
4./ Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.
5./ Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
6./ Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY

Začiatok a ukončenie školenia: 9:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, malý darček, teplý obed a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť v meste Levice !

Cieľová skupina

Všetci záujemci o danú problematiku.

Poznámka k cene

Neplatca DPH

Kontaktná osoba

Marta Fábryová
+421 908 708 446
famer@famer.sk

Hodnotenie
Organizátor