Detail kurzu

Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci zamestnanci medzi pracovným a obchodným právom.

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Konferencia je pripravená v spolupráci a pod odbornou záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

Súbeh pracovnoprávneho a obchodnoprávneho vzťahu členov orgánov obchodných spoločností, ale aj iných právnických osôb prináša v praxi nemalé problémy. Judikatúra sa postupne vyvíja a hoci sa naďalej uvádza, že činnosť člena orgánu spoločnosti nemožno vykonávať v pracovnom pomere, prax prináša často neriešiteľné problémy paralelného postavenie člena orgánu ako zamestnanca a ako člena orgánu. V Českej republike došlo v nedávnom období k zmene v tomto chápaní (nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 190/15 z 13. septembra 2016, rozsudok veľkého senátu Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 z 11. apríla 2018) a je otázne, či podobný vývoj nebadať aj u nás. Podujatie sa preto zameria na riešenie problémov, ktoré sú spojené s pôsobením zamestnanca v orgánoch obchodných spoločností, ich vystupovanie navonok v mene spoločnosti, rozhodovacie procesy členov štatutárnych orgánov v pracovnom práve (rozhodnutia obchodného vedenia a pracovnoprávne opatrenia), vznik, obsah a zánik jednotlivých právnych vzťahov ako aj na ich zodpovednostný režim. Na podujatí sa pozornosť lektorov sústredí aj na prípady, kedy sa obchodnoprávna zodpovednosť za škodu aplikuje aj na zamestnancov ako takých. Vzhľadom na novú právnu úpravu (§ 66 ods. 7 Obchodného zákonníka), účinnú od 1. januára 2018, môžu byť aj riadiaci zamestnanci obchodnej spoločnosti, ktorí nie sú členmi štatutárnych orgánov, vystavení zodpovednosti za škodu, akoby členmi štatutárnych orgánov boli. Známi lektori z oblasti pracovného práva a obchodného práva priblížia problémy, s ktorými sa prax stretáva z oboch pohľadov a radi Vám zodpovedia nastolené otázky.

** Na konferencii vystúpia**

 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (advokát, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. (Ústav štátu a práva AV ČR, PRK Partners Praha)
 • Mgr. Daniela Hlobíková (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity)
 • JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. (partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e|n|w|c advokáti s.r.o.)
 • JUDr. Jana Palúšová (právnička, VŠZP, a.s.)

Obsah:

 • súbeh pracovnoprávneho a obchodnoprávneho vzťahu pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu,
 • vznik, zmena a zánik pracovného vzťahu a obchodnoprávneho vzťahu člena štatutárneho orgánu,
 • zamestnanci v orgánoch obchodných spoločností,
 • obchodné vedenie a pracovnoprávne úkony – k právomoci členov štatutárnych orgánov v oblasti pracovného práva,
 • odvodové zaťaženie členov orgánov obchodných spoločností,
 • obchodnoprávna zodpovednosť riadiacich zamestnancov.

Obsah kurzu

http://www.bpm-educat.com/…ovneho-prava

Cieľová skupina

právnici spoločností, advokáti, manažéri HR, personalisti, HR Business Partneri, riadiaci pracovníci

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok 168,00 eur s DPH platí pri registrácii do 14.5.2018 (vrátane). Od 15.5.2018 je účastnícky poplatok 198,00 eur s DPH.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor