Detail kurzu

Manažment konfliktu, asertivita

Artcomm, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov predchádzať konfliktom a vedieť správne reagovať na vzniknuté konflikty. Vedieť, ako konflikty vplývajú na človeka, ako súvisia s emocionálnou inteligenciou. Ako konflikty zvládať, reagovať na ne, ako sa správať asertívne. Vedieť rozpoznať asertivitu a agresivitu. Vedieť, čo nám asertívne správanie prináša. Absolventi si rozšíria informácie o vzniku, pôsobení a dôsledkoch konfliktu. Oboznámia sa s formami, postupmi a spôsobmi ako konflikty riešiť a predchádzať im. Dokážu vhodným spôsobom reagovať na vzniknutý konflikt a nájsť východisko na riešenie situácie.

Obsah kurzu

Vznik a priebeh konfliktu

 • Čo je konflikt, ako a prečo vzniká, pochopenie jeho podstaty, predsudky a mýty o konflikte
 • Priebeh konfliktu – presvedčenie a postoje, vznik konfliktu (medzi ľuďmi, vnútorný konflikt), odozva (vyhýbanie, agresivita, riešenie), pozitívne a negatívne dôsledky
 • Konflikty a stres
 • Konflikty a záujmy pri nich
 • Praktické cvičenie na riešenie konfliktov pri ich vzniku

  Typológia a techniky jednania

 • Typológia ľudí v konfliktných situáciách – prejavy správania sa jednotlivých typov v konflikte (agresívne, pasívne, asertívne)
 • Stratégie reagovania na konflikt – presadenie sa, vyhnutie sa, prispôsobenie sa, spolupráca, kompromis
 • Praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

  Asertivita a empatia

 • Zvládanie konfliktov – základné prvky asertívneho prístupu, asertívne práva, ako vyvolať spoluprácu, formy argumentácie, pôsobenie na „druhú stranu“ – utlmovanie negatívnych prejavov pri konflikte, uvoľňovanie atmosféry
 • Empatia a možnosti jej využitia počas konfliktov
 • Seba riadenie – zvládanie vlastných emócií
 • Zásady budovania dobrých vzťahov medzi ľuďmi
 • Praktické precvičovanie asertivity

  Účinná komunikácia

 • efektívna komunikácia – aktívne počúvanie, porozumenie, akceptácia, empatia, kladenie otázok, vedenie rozhovoru, parafrázovanie, sumarizácia
 • vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • praktické cvičenia na spôsoby komunikácie

  Konflikty na pracovisku

 • spôsoby vyjadrovania kritiky
 • neriešené konflikty na pracovisku
 • manažér ako mediátor konfliktu
 • zásady fair play pri riešení konfliktných situácií
 • riešenie reálnych zážitkov absolventov kurzu súvisiacich s konfliktami
 • konflikty na pracovisku

Cieľová skupina

Tréning je určený pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodných riaditeľov, teamleaderov, area sales managerov , sales managerov, obchodných zástupcov, operátorov call centier, poisťovacích a finančných poradcov, predajcov áut, predavačov a iného obchodného personálu, administratívnych pracovníkov a pracovníkov v oblasti poskytovania služieb.

Certifikát akreditované osvedčenie Poznámka k cene

Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk

Hodnotenie
Organizátor