Detail kurzu

Nákladový controlling a tvorba moderných nákladových analýz, riadenie ziskovosti

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť ekonómom, controllerom, manažérom, vedúcim stredísk a  ostatným osobám, ktoré sa podieľajú na plánovaní, organizovaní a kontrole činnosti firmy, najnovšie poznatky z oblasti controllingu a jeho využití v podnikovej praxi na báze reportingu. Predmetom seminára je oblasť  nákladového controllingu a s tým súvisiacich problémov.

Obsah kurzu

  • úloha, funkcie a  postavenie controllingu v podniku, organizácia controllingových činností
  • funkcia controlléra, popis práce, funkčné oblasti, právomoc a zodpovednosť, spolupracujúce o­soby
  • manažérske informačné systémy, väzby controllingu na účtovný a  odbytový systém podniku; význam dátových skladov pre controlling (Daten Warenhousing)
  • nákladový controlling; jeho úloha v riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a  variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a  NOPAT. EBITDA a jeho tvorba
  • metódy kalkulácií a  ich väzba na nákladový controlling, manažérke kalkulácie a manažérske výsledovky na úrovni stredísk a podniku
  • BEP podniku a  metodika tvorby a  kontroly plnenia plánu na základe CVP analýzy a bodu zvratu; výpočet životného cyklu podniku a stanovovanie cieľov v jednotlivých jeho fázach – zle postavené ciele = ohrozenie podniku do budúcnosti.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä TOP manažérom, finančným manažérom, ekonómom, vedúcim stredísk a controllérom. Je veľmi vhodný aj pre ostatných záujemcov z podnikovej a mimo podnikovej sféry na doplnenie poznatkov z oblasti nákladového controllingu, môžu ho využiť  takmer všetci užívatelia účtovných informácií.

Certifikát Certifikát za účasť na online školení. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor