Detail kurzu

Kurz Montessori pedagogiky organizovaný Slovenskou asociáciou Montessori, www.montessoria.sk

Slovenská asociácia Montessori

Popis kurzu

Kurz poskytuje teoretické vedomosti a umožňuje získať praktické zručnosti metodického a didaktického charakteru v oblasti netradičnej(al­ternatívnej) výchovy a vzdelávania detí predškolského a školského veku. Oboznámi účastníkov kurzu s pedagogickou koncepciou svetoznámej talianskej pedagogičky Marie Montessori, podľa ktorej pracuje veľké množstvo materských a základných škôl na celom svete. Účastníci kurzu spoznajú množstvo učebných pomôcok, ktoré umožňujú deťom učiť sa názorne, bez námahy, objavne a tvorivo. Naučia sa zhotoviť vhodné pomôcky pre deti rôzneho veku a vhodne motivovať dieťa k činnosti. Kurz vytvára predpoklady pre pochopenie a osvojenie si takej komunikácie dospelého s deťmi, ktorá podporuje ich rast a nevytvára prekážky v ich rozvoji a ceste za samostatnosťou.

Obsah kurzu

Kurz má formu seminárov,kde sa prednášky striedajú s praktickými ukážkami práce s učebnými pomôckami, praktickými cvičeniami účastníkov a diskusiami. Kurz je rozdelený na niekoľko modulov: Historické súvislosti, korene Montessori pedagogiky, iné reformné pedagogiky Pedagogická koncepcia Márie Montessoriovej Aktivity praktického života – cvičenia na rozvoj motoriky, samostatnosti a slušného správania Zmyslová výchova – cvičenia na rozvoj zmyslov Jazyková výchova (1,2)- cvičenia na rozvoj čítania, písania a osvojenie gramatiky materinského jazyka Matematika (1,2)cvičenia na rozvoj matematických schopností Geometria (1,2) cvičenia na rozvoj geometrickej predstavivosti Veda (1,2)- cvičenia na rozvoj poznatkov o svete okolo nás a zodpovedného postoja k nemu Umenie – rozvoj umeleckého vnímania a zručností Záverečné opakovanie, skúšky a odovzdanie certifikátov

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým záujemcom, najmä z radov rodičov, učiteľov a študentov. 

Certifikát Potvrdenie o účasti alebo Osvedčenie alebo Diplom - podľa množstva určených prác, ktoré účastník v priebehu kurzu vypracuje. Poznámka k cene

Presná cena závisí od počtu splátok, jednorazová platba 1610 €.

Kontaktná osoba

Mgr. Soňa Bobeková
+421 910/969 449
bobekova@montessoria.sk

Hodnotenie
Organizátor