Detail kurzu

Zaujímavé témy z pracovného práva: Kolektívne pracovno-právne vzťahy / Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia/ Sociálny fond (tvorba a čerpanie) / Pracovná disciplína a , alebo Neuspokojivé plnenie pracovných úloh/Pracovný

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy a zástupcovia zamestnancov Cieľom kurzu je priblížiť problematiku kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a zmierniť tak obavy z riešenia rôznych situácii na pracoviskách v praxi. Účastníkov oboznámime s aktuálnym stavom predpisov a ich aplikáciou v praxi. Zameriame sa na konkrétne opatrenia a návody, napr. ako predchádzať, resp. riešiť spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ako udržať zamestnanosť v čase krízy a iné…

Zamestnávanie občanov EÚ, zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia, vrátane daňovej problematiky Cieľ seminára je poskytnúť všetky relevantné informácie, ktoré potrebujete vedieť o pracovnoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom, vrátane riešenia sociálnych a daňových otázok.

Sociálny fond – Ako realizovať sociálnu politiku v praxi Cieľom seminára je poskytnúť komplexné informácie o sociálnom fonde, výklad a implementáciu zákona v praxi. Účastník získa informácie o možnostiach realizácie sociálnej politiky v podniku ako aj praktické príklady z praxe.

Pracovná disciplína a / alebo Neuspokojivé plnenie pracovných úloh Chcete zjednať poriadok alebo upevniť dodržiavanie pracovnej disciplíny na svojich pracoviskách a zároveň dodržať zákonný postup pri uplatňovaní sankcií za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivom plnení pracovných povinností? Ak áno, tak máte možnosť zúčastniť sa na našom seminári a získať potrebné znalosti. Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku pracovnej disciplíny a možných sankcií za jej porušenie. Vysvetliť rozdiel medzi porušovaním pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh v kontexte možnej kumulácie výpovedných dôvodov.

Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhnutia Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku rozvrhnutia pracovného času a dovoleniek. Účastníci sa naučia vytvárať rozvrh pracovných zmien, pochopia zákonitosti rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času.

Ponúkame individuálny prístup k vašim problémom ( max. 12 účastníkov): Čo Vy získate? Kombináciu odborného právneho vzdelávania a zážitkov/príkladov z praxe.

Obsah kurzu

Kolektívne pracovno-právne vzťahy a zástupcovia zamestnancov

 • aktuálny Zákonník práce
 • Druhy pracovnoprávnych vzťahov
 • Základné zásady a zákaz diskriminácie
 • Prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
 • Udržanie zamestnanosti v čase krízy
 • Zamestnanecká rada – súčasná právna úprava
 • Druhy účasti zamestnancov
 • Práva a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom, resp. k zástupcom zamestnancov
 • Práva a povinnosti zamestnancov
 • Kolektívne zmluvy a kolektívne vyjednávanie (možnosti, tvorba, platnosť)
 • Novela zákona o DDS a kolektívna zmluva
 • Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
 • Rozširovanie – extenzia platnosti kolektívnych zmlúv
 • Diskusia, praktické príklady, riešenie otázok

Zamestnávanie občanov EÚ, zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia, vrátane daňovej problematiky

 • Vysielanie vs. zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov na území SR
 • Sociálne zabezpečenie pri zamestnávaní (občanov EÚ a cudzincov)
 • Vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov (nadnárodný pohyb služieb)
 • Povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní a vysielaní
 • Právny rámec, druhy a formy vysielania
 • Charakteristické znaky vysielania
 • Výkon práce vo dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
 • Sociálne zabezpečenie vysielaných zamestnancov, základné princípy a pravidlá v zmysle novej legislatívy, formuláre E101/A1
 • Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

Sociálny fond:

 • Tvorba sociálneho fondu:
 • kto je povinný tvoriť sociálny fond, zdroje sociálneho fondu, výška príspevkov do sociálneho fondu, minimálna a maximálna výška tvorby sociálneho fondu, rozpočet sociálneho fondu
 • Použitie sociálneho fondu:
 • možnosti použitia sociálneho fondu, na čo nemožno použiť sociálny fond, úprava tvorby sociálneho fondu v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise, zásada rovnakého zaobchádzania
 • Poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu:
 • okruh osôb, ktorým možno poskytovať príspevok zo sociálneho fondu, výhody poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu, príspevky oslobodené od dane z príjmu, realizácia sociálnej politiky zamestnávateľa

Pracovná disciplína a / alebo Neuspokojivé plnenie pracovných úloh

 • Základné povinnosti zamestnancov
 • Povinnosti vedúcich zamestnancov
 • Výkon inej zárobkovej činnosti
 • Zákaz konkurenčnej činnosti
 • Pojem pracovná disciplína
 • Čo je menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
 • Čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny
 • Kedy ide o opätovné alebo sústavné porušovanie povinností
 • Kedy ide o neuspokojivé plnenie pracovných úloh/povinností
 • Význam pracovného poriadku
 • Disciplinárna zodpovednosť a jej predpoklady
 • Kedy postačí len upozornenie
 • Kedy je potrebná výzva na odstránenie nedostatkov
 • Kedy môžeme dať výpoveď
 • Kedy možno okamžite skončiť pracovný pomer
 • Lehoty na uplatnenie sankcií
 • Diskusia a riešenie príkladov z praxe

Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhnutia

 • Pracovný čas – pojem, rozvrhnutie, odpočinok, maximálny rozsah, prestávky v práci
 • Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času – princípy a možnosti využitia
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – Konto pracovného času
 • Pružný pracovný čas a možnosti jeho využitia
 • Vyhodnotenie plnenia fondu pracovného času – zmenové kalendáre, referenčné obdobie, evidencia
 • Dovolenka – nárok, hromadné čerpanie, čerpanie pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Práca nadčas, práca vo sviatok a pracovná pohotovosť
 • Prekážky v práci s poukazom na zmeny dané novelou
 • Flexikonto.

Cieľová skupina

 • Majitelia malých a stredných firiem
 • Línioví manažéri
 • HR generalisti
 • Personalisti- špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Cena je za 6 hod. školiaci deň; cena za celý deň je 169 € +DPH;;pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor