Detail kurzu

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Obsah kurzu

Študenti sú zaradení do študijných skupín podľa nasledovných študijných odborov:

medicínsko-biologické odbory technické odbory prírodovedné odbory ekonomické odbory humanitné odbory, právo Program začína 5-týždenným intenzívnym kurzom slovenského jazyka (30 vyučovacích hodín/týždeň).

Následne má kurz 30–32 hodín týždenne – slovenský jazyk a odborné predmety podľa zvoleného odboru. Študent má možnosť bezplatných odborných konzultácií, prípadne si doplatiť ďalšie individuálne hodiny z požadovaných predmetov.

Cieľová skupina

Zahraniční študenti, absolventi zahraničných stredných škôl s maturitou. Požadované vzdelanie – úplné stredoškolské.

Kontaktná osoba

Mgr. Marianna Hričová
+421 2/544 103 68
marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor