Detail kurzu

Odborná príprava bezpečnostných technikov

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09–01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Obsah kurzu

Termíny sústredení:
1. SÚSTREDENIE: 03.10. - 07.10.2022
2. SÚSTREDENIE: 17.10. - 21.10.2022
3. SÚSTREDENIE: 5.11.,14-16.11,18.11.2022
4. SÚSTREDENIE: 28.11. – 2.12.2022
SKÚŠKA : 8.-9.12.2022


Organizačné pokyny:

 

1.             Prezentácia je  3.októbra 2022  o 7.30 – 8.00 hod. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie výuka bude prebiehať ON-LINE

 

2.                   Autobusové spojenie z autobusovej a železničnej stanice je autobusom MHD č. 19. Týmto smerom premávajú aj linky č. 8, 14,  15, 32, 25.

 

3.                   Kalkulácia nákladov : školné( vrátane DPH 20 % ):                                                                                           579,- €

V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme                                                                           

 

                Poznámka:

Stravovanie: je možné na mieste prípravy

Ubytovanie: možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361

 

Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby

 

           

        Záväznú prihlášku zašlite obratom, poštou,  faxom na číslo 037/79 10 159,  alebo e-mailom:    

                                              rastislav.polak@agroinstitut.sk   

 

 

4.             Agroinštitút Nitra, štátny podnik  IČO : 36858749    DIČ :2022631512    IČ DPH :SK2022631512

 

5.             Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny jednotlivých sústredení, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade      .        

                           nedostatočného počtu prihlásených účastníkov

 

6.             Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a,  § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.,v znení neskorších predpisov

 

7.            Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre 

        Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.

 

 


 


pre Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a

na  ODBORNÚ PRÍPRAVU bezpečnostných technikov

 

Meno, priezvisko, titul:              .......................................................................................................................................………………………………….

 

Dátum narodenia:                       .................................................

 

Bydlisko (presná adresa s PSČ( podľa o.p.):...................................................................................................................................................................

Tel. číslo /pracovisko/:              .................……………………… domov: ………......…………………. e-mail:    …………………………………………..

 

 FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)

Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

Sídlo/Miesto podnikania:

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

 

IČO: .................................................., DIČ: ............................................................... IČ DPH: ............................................

Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra  za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

IBAN: .....................................................................................

 

 

Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 579,- na účet Štátna pokladnica

 IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033  0247, SWIFT/BIC  SPSRSKBAXXX , konštantný symbol 0308, variabilný symbol  110 018. špecifický symbol / uveďte Vaše IČO/..................................

 

 

Dátum:                                                    Podpis prihláseného:                                  Pečiatka a podpis vys.org.
Cieľová skupina

Nastávajúcim bezpečnostným technikom.

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19, 0905 262 103
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor