Detail kurzu

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Humenné

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť komplex odborných poznatkov a príslušných zručností nevyhnutných k potrebnému profesionálnemu prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby.

Obsah kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné poznatky a zručnosti potrebné k prevádzkovaniu pohrebiska / pohrebnej služby v zmysle zákona 131/2010. Nadobudnuté vedomosti súvisia s technickým, prevádzkovým vybavením pohrebiska / pohrebnej služby, s postupmi pri preprave, pochovávaní, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, predpisov BOZP pri realizácii činností pohrebiska / pohrebnej služby, či legislatívy a predpisov prevádzkovania pohrebiska / pohrebnej služby, psychologických aspektov rokovania a komunikácie s pozostalými.


Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska - 70 VH - 262,50 €

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby - 60 VH - 225 €

Cieľová skupina

Prevádzkovatelia pohrebiska / pohrebnej služby v rámci živnosti, ktorí budú prevádzkovať pohrebné služby v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Poznámka k cene

pri absolvovaní oboch kurzov je cena stanovená na 425 €

Kontaktná osoba

Mária Salnická
+421 948 683 367
kurzy.he@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor