Detail kurzu

Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v AJ / Legal Basics for Foreign Managers Essentials of Slovak Business Law

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Srdečne Vás pozývame na dvojdňový online kurz naživo Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v AJ / Legal Basics for Foreign Managers Essentials of Slovak Business Law, ktorý sme pripravili pre zahraničných riadiacich pracovníkov. Kurz vedie skúsený odborník na podnikateľské právo a jazykový špecialista (úradný prekladateľ) v anglickom jazyku. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname o 9:30 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:30 hod. počas obidvoch dní.


Obsah kurzu

1. Formy podnikania na Slovensku

 • Právny rámec podnikania – živnostenská činnosť a podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností
 • Druhy obchodných spoločností, charakteristika a rozdiely
 • Výkonné a legislatívne metódy riadenia a vedenia spoločností, vzťahy medzi manažmentom, vlastníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi, štátnou správou…,ich práva a povinnosti

2. Zmluvy v podnikateľskej praxi

 • Dvojitá regulácia zmlúv podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
 • Spôsoby uzatvárania zmlúv, problematické otázky (objednávky a prijatie objednávok, všeobecné zmluvné podmienky)
 • Dodržiavanie a porušenie zmluvných podmienok, opravné prostriedky, ukončenie zmluvy

3. Pracovno-právne vzťahy

 • Všeobecné formy spolupráce so spoločnosťou – sebazamestnávanie, pracovný pomer na dobu neurčitú, určitú, pracovné agentúry
 • Zákonník práce a typy pracovných pomerov, – charakteristika a rozdiely
 • Typické pracovné podmienky – dĺžka pracovného pomeru, práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov a zamestnávateľov…
 • Ukončenie pracovného pomeru

4. Diskusia

Seminar´s objec­tives

 1. Forms of Doing Business in Slovakia
 • legal framework of conducting business – trade licences and incorporation
 • business companies in Slovakia, characteristics and differences
 • corporate governance and fundamental changes in company life
 • 2. Contracts in Business Practice
 • dual regulation of contracts – Civil Code and Commercial Code
 • contract formation, problematic issues (order and acceptance, general contract terms)
 • performance and breach of contract, remedies, termination
 • 3. Employment relationships
 • general forms of cooperation with company – self-employment, employees, employment agencies
 • Labour Code and types of employment relationships – characteristics and differences
 • typical terms of employment – duration, non-competition clause, liability of employees
 • termination of employment
 1. Discussion

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre zahraničných riadiacich pracovníkov, pracovníkov obchodu, personalistov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a zdokonalenie znalostí, vedomostí a praktických skúseností o základných pravidlách podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce…).

Školiaci jazyk: angličtina

Target group:

foreign executives, sales and HR specialists, recruiters and all those who need to review and improve skills, knowledge and practical experience of the rules of business and employment law in Slovakia (Commercial Code, the Labour Code …).

Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.
Hodnotenie
Organizátor