Detail kurzu

Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 22 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z. - ONLINE cez ZOOM

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 22 realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce pod č. oprávnenia VVZ-0629/07-05.1.

Kurz elektrotechnikov na § 22 je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Program kurzu na § 22 je zameraný na oboznamovanie účastníkov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

Po úspešnom absolvovaní kurzu elektrotechnikov na § 22 účastníci získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoštátnou platnosťou.

§ 22 - samostatný elektrotechnik (21 hodín), Cena: 83,33 € bez DPH (100 € s DPH 20%)
Pre získanie osvedčenia bez obmedzenia napätia a osvedčenia pre objekt s nebezpečenstvom výbuchu (B) je príplatok za každé 30,00 € s DPH.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Kurz elektrotechnikov bude prebiehať formou ONLINE cez - Zoom - návod na prihlásenie Vám pošleme v prílohe e-mailu + môžete si ju odskúšať v linku nižšie - prihlásiť sa môžete bezpečne z pohodlia Vášho domu / z práce.

Online kurz elektrotechnikov sa uskutoční od 08:30 hod.

Ak si ešte potrebujete aplikáciu otestovať môžete tak urobiť tu: https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Navod/zoom-test.pdf

Na kurz elektrotechnikov je potrebné nám poslať skenom na e-mail: vyplnenú prihlášku KEZ, kópiu doterajšieho osvedčenia ak sa prihlasujete na zvýšenie §, kópiu vzdelania - minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie maturitou alebo výučným listom (nie je nutné overenie notárom), lekársky posudok o spôsobilosti na prácu elektrotechnika, starý maximálne 6 mesiacov podľa § 16 ods. 4) Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - (môžete si ho dať potvrdiť priamo na prihláške alebo na zvlášť potvrdení od lekára alebo na vzore - voľba tlačiva lekárskeho potvrdenia je na Vašom ošetrujúcom lekárovi aké Vám potvrdí alebo dá zamestnávateľ vo Vašej spoločnosti alebo vo Vašom denníku) - od nás Vám posielame len vzor lekárskeho potvrdenia zo zákona v prílohe tohto emailu podľa Prílohy č. 3c Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po prednáškach si napíšete test=protokol o skúške KEZ, ktorý je nutné si spolu s prezenčnou listinou vytlačiť a podpísať vlastnoručným podpisom a po skončení kurzu je nám ich potrebné poslať poštou na: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava. Je to nevyhnutné kvôli momentálnej pandemickej dištančnej forme vzdelávania - po zaplatení kurzu a úspešnom doručení Vášho podpísaného testu a prezenčnej listiny Vám bude vydané osvedčenie, na ktoré ste spravili test a bude Vám poslané na Vašu korešpondenčnú adresu, ktorú nám do e-mailu nezabudnite uviesť.

Môžete si podľa prílohy č. 11 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorú Vám pošleme v prílohe e-mailu skontrolovať na ktorý § spĺňate kritéria vzdelania+praxe.

Platbu je možné uskutočniť prevodom pred začiatkom podujatia (fakturačné údaje Vám pošleme v prílohe e-mailu - pri platbe prevodom do poznámky napíšte svoje priezvisko pre jednoduchšie spárovanie platby a v prípade ak požadujete vystaviť zálohovú faktúru nám napíšte do e-mailu: faktury@ibp.sk Vaše fakturačné údaje - zálohová faktúra je vystavená len v sume s DPH a po skončení školenia Vám bude vystavená nulová tzv. vyúčtovacia faktúra s rozpisom DPH a bez DPH) alebo môžete uskutočniť platbu na faktúru - Vaše fakturačné údaje nám posielajte do e-mailu pri prihlásení na kurz.

* Pre získanie osvedčenia bez obmedzenia napätia a osvedčenia pre objekt s nebezpečenstvom výbuchu (B) je príplatok za každé 30 € s DPH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na kurz sa môžete pripájať od 08:30 hod. Lektor začne prednášať presne o 08:40 hod.

Odporúčame mať vypnutý mikrofón (zaznamenáva okolité šumy) zapnúť mikrofón iba v prípade kladenia otázok, ktoré môžete položiť aj cez chat okno.

Z kurzu sa neodpájajte. Ak potrebujete odbehnúť alebo lektor dá prestávku, tak len vypnite kameru a mikrofón. Nezabudnite uviesť pri prihlásení na video konferenciu svoje meno a priezvisko.


Obsah kurzu

§ 22 Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Zápočet dĺžky odbornej praxe

Odborná prax v elektrotechnike sa začína počítať od získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

https://www.ip.gov.sk/zvysovanie-odbornej-sposobilosti-v-oblasti-elektrickych-zariadeni/

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

Zákon č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

a) platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“)

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je
a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
b) vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a, 

d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

e) overenie odborných vedomostí.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov (§ 16 ods. 4 Zákona č. 124/2006 Z.z.).
Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa (§ 16 ods. 6 Zákona č. 124/2006 Z.z.).:
a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.
    

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.
    

Preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť:
a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,

b) ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa odseku 6 alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),

c) ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
   

Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/20140901

Cieľová skupina

§ 22 Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Certifikát Po úspešnom absolvovaní kurzu elektrotechnikov na § 22 účastníci získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoštátnou platnosťou § 22 A do 1000 V

Kontaktná osoba

Vzdelávanie
0911 775 600
vzdelavanie@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor