Detail kurzu

KURZ: "Psychológia v praxi | praktická psychológia a psychologické zručnosti"

Inštitút psychológie a psychoterapie

Popis kurzu

Kurz praktickej psychológie - prináša účastníkom poznatky a zručnosti z oblasti psychológie pre záujemcov o predmetnú oblasť. Kurz v oblasti psychológie vám umožní orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nemu nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Kurz ponúka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúseností pre verejnosť zaujímavé. Je určený dospelým záujemcom bez ohľadu na vek a nadobudnutý druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblastí psychológie.

Anotácia kurzu: vzdelávanie v oblasti psychológie je v súčasnosti nesmierne dôležité. Ľudská psychika, jej zákonitosti vplývajú na každú oblasť života ľudí. Psychológia je všade okolo nás, stretávame sa s ňou v osobnom, vzťahovm aj pracovnom živote. Psychologicky zruční ľudia majú v praktickom živote náskok, pred tými, ktorí zákoom psychológie nerozumejú. Psychológia (z gréčtiny psyché = duša, logos = slovo) je veda študujúca kognitívne procesy a afektívne stavy.Z historického hľadiska je psychológia vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Podľa Alexandra Veľkého bola psychológia náuka o duši. V poslednej tretine 19. storočia sa začala psychológia rozvíjať ako samostatná vedná disciplína.

Ako moderná veda skúma dnes ľudské správanie a využíva pritom i výsledky ďalších prírodných vied, ako sú predovšetkým fyziológia, bunková biológia, neurobiológia a štatistika. Výsledky psychológie sú využiteľné pri ovplyvňovaní ľudského správania, na liečebné účely; na druhej strane výsledky psychológie sú veľmi dobre použiteľné i na ovplyvňovanie ľudského správania v obchodnej sfére, alebo aj na vojenské účely. Investujte do vzdelávania a získajte maximum !  www.TvojKouc.sk

Obsah kurzu

 

  • psychológia a oblasť všeobecnej psychológie v praxi pracovného, osobného života
  • čo všetko spôsobuje neznalosť psychológie a ako ju poznáme u seba a ľudí v okolí
  • čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi psychologickými aktivitami v živote
  • super pamäť, kognície a osobnosť a čo znamenajú tieto pojmy v živote
  • ako vplývame a čo dosiahneme keď sme mentálne fit a zdraví
  • budovanie silnej a zdravej mentálnej kondície pre svoj život 
  • ... mnoho iného z oblasti psychológie či psychoterapie


Cieľ vzdelávacej aktivity psychológie v praxi:
Úvod do psychológie, to som ja ? Aká je moja vnútorná, psychická sila, v čom spočíva ? Ako ju môžem rozvinúť ? Veľa ľudí nepozná vrodené vlastnosti svojej osobnosti. V tomto kurze sa dozviete a zistíte, ako objavíte a rozviniete svoje skryté sily a akým spôsobom môžete rozvinúť silu Vašej osobnosti. Súhra jedinca a jeho okolia je určovaná pocitmi, potrebami a motívmi. Z poznatkov modernej psychológie už vieme, ako získame veľký úžitok a prospech sebe samého. Kurz vám odporúča, ako sa máte správať počas bežné dňa, ako máte vychádzať a riešiť prípadné problémy na pracovisku a v rodinnom kruhu. Vysvetlíme Vám teoretické základy a hlavné oblasti psychológie človeka. Všetko vychádza z najnovších výskumov s uvedením množstva príkladov zo psychologickej praxe tak, aby ste získané poznatky mohli využiť v praktickom živote.Ak poznáte silné stránky svojej osobnosti a vlastné psychologické predpoklady, vaša osobnosť sa neustále rozvíja. Stúpnu Vaše šance prezentovať sa v práci a získať úspech a uznanie od svojho privátneho a pracovného okolia. Dokážete vhodne komunikovať so spolupracovníkmi, klientmi a rodinnými príslušníkmi. Získavate odolnosť voči stresu a nachádzate formy jeho konštruktívneho riešenia. Znásobujete hodnotu svojej osobnosti a rozumiete správaniu partnerov v zamestnaní, v rodine, prípadne svojho dieťaťa. Je jedno, z akých dôvodov sa rozhodnete kurz absolvovať, či sú to profesionálne, alebo rodinné dôvody. Psychológia je náuka uvedomelých a nevedomých stavov duše človeka, ktorá v každodennom živote zohráva dôležitú úlohu. Teoretické a praktické skúsenosti sú veľkým pridaným plusom a pridanou hodnotou každej kvalifikácie.

Profil absolventa kurzu psychológie:
Absolvent kurzu disponuje vedomosťami z danej oblasti, postupným štúdiom získava poznatky z praktickej psychológie, získava historický prehľad vývoja psychológie, má dostatočné vedomosti o výkone psychologických testov, v oblasti všeobecnej psychológie dokáže analyzovať problematiku vnemu, vnímania a pocitov, ktoré vplývajú na psychický stav človeka, dokáže sa orientovať v typoch a psychológii osobnosti podľa rôznych autorov, analyzuje krízu, strach a stres, dokáže sa s ním vyrovnať, pôsobiť na svoje okolie konštruktívne, ovláda typológiu, vznik psychických porúch, ich dopady na konanie jednotlivca, má základné znalosti z oblasti liečenia týchto stavov, je schopný podrobiť ich analýze s vyvodením definície a liečebného postupu, priamo podporujúcej kvalitu života, pozná zákonitosti rozvoja osobnosti a psychológie jednotlivých úsekov života, vie sa orientovať v oblasti vývinovej psychológie od narodenia až zrelý vek človeka, má dostatočné vedomosti o normách, formách sociálneho správania sa jedinca, ovláda zákonitosti ovplyvňujúce sociálne pôsobenie človeka v danej spoločnosti, analyzuje správanie sa jedinca v skupine, v rodine. Všetky poznatky sú využitelné v praxi života.

Viac informácii - web: https://www.psychologickyinstitut.sk/index.php/vzdelavacie-kurzy/psychologicke/kurz-psychologie-psychologicke-skolenie

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia z radov širokej verejnosti majúci záujem o získanie základných vedomostí z oblasti základov psychológie, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre stredoškolské kádre – absolventov stredných škôl, ktorí neuspeli pri prijímacom konaní na vysoké školy, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre prípadnú súčasť rekvalifikácie nezamestnaných, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, pracovníkom rôznych firiem obchodujúcich prostredníctvom internetu, záujemcom, ktorí doposiaľ nemali možnosť vzdelávania sa v tejto oblasti.
Certifikát Certifikát o absolvovaní školenia Poznámka k cene

lektor, školiaca miestnosť, obsah a ciele šité pre účastníka školenia, Certifikát

Hodnotenie
Organizátor