Detail kurzu

Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia (Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik v rámci  ďalšieho vzdelávania organizuje vzdelávací program pre získanie osvedčenia k „Prevádzkovaniu liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z.z.  o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia v rozsahu 80 hodín - 2 týždne + skúška.  

Cieľ:

Získanie osvedčenia na „Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z. z.


Obsah kurzu

Termíny školenia:

I. sústredenie: 18.10. - 22.10.2021

II. sústredenie: 25.10. - 29.10.2021

Skúška: 05.11.2021

1.            Prezentácia a otvorenie je  18.októbra 2021 o 9.00 hod.  /Forma kurzu bude závislá od aktuálnej pandemickej situácie PREZENČNE, alebo ON LINE/.

 

2.            Kalkulácia nákladov:

Účastnícky poplatok - školné (vrátane 20% DPH):   450,- €

Ubytovanie: možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 0908 291 248,

                                                            E- mail: recepcia@agroinstitut.sk

            Stravovanie: možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy. 

            Poznámka:

Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.

 

      3. Kópiu  záväznej prihlášky zašlite obratom  poštou, alebo e-mailom: rastislav.polak@agroinstitut.sk

 

4.         Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO:     36858749

5.            Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny jednotlivých sústredení, alebo odbornú prípravu   

             neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.

                   

6.         Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch

            záväzné pre Agroinštitút Nitra, ako aj pre účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.


                                                                                                                                                                 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a

        k  PREVÁDZKOVANIU LIEHOVarníckeho závodu NA PESTOVATEĽSKÉ PáLENIE OVOCIA

                                                                     Termín: 18.10. – 29.10.2021

 

Meno, priezvisko, titul:        .....................................................................................................………………………………….............

Dátum a miesto  narodenia: ..............................................................................................................................................................

Trvalé bydlisko (s PSČ):     ...........................................................................................................................................

( pracovisko: .............................................  domov: ................................... e-mail: ......................................................................

FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)

Obchodné meno firmy, podniku, živnostníka

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu):

 

Sídlo/miesto podnikania

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu):

 

IČO: .................................................., DIČ: ..........................................................................., IČ DPH: ............................................

IBAN: .....................................................................................

 

Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom  Nitra, štátny podnik  za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 450.- € na účet Štátna pokladnica  IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol 0308, variabilný symbol  110 035, špecifický symbol (uveďte Vaše IČO) ………………….................

 

 

 

 

 

 

Dátum:                                                  Podpis prihláseného:                                                           Pečiatka a podpis

                        vysielajúcej organizácie:

Cieľová skupina

Určené:

pre majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Poznámka k cene

2. Kalkulácia nákladov: Účastnícky poplatok - školné (vrátane 20% DPH): 450,- € Ubytovanie: možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 0908 291 248, E- mail: recepcia@agroinstitut.sk

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
037/7910 219, 0905 262 103
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor