Detail kurzu

SQL: základy - ONLINE

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené budúcim administrátorom databáz, ktorí zatiaľ nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti v tejto oblasti. Školenie sa v úvode zameriava na problematiku databáz a popisuje databázový systém MySQL. V ďalšej časti sa venuje databázovému jazyku SQL, jeho jednotlivým častiam a prvkom. V tretej časti školenia je priestor venovaný bezpečnosti databázových systémov, architektúre klient – server. Školenie uzatvárajú témy venované špeciálnym prípadom uložených procedúr (Triggers) a procedúram ukladania (Stored Procedures).

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Relačný dátový model a návrh relačnej databázy
  • Databázový systém MySQL
  • Klasifikácia databázových jazykov SQL (DDL, DML)
  • Agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách
  • Pohľadové tabuľky (View)
  • Výber z viacerých tabuliek naraz
  • Bezpečnosť databázových systémov, ochrana dát
  • Architektúra klient-server

Školenie má rozsah 40 hodín a je organizované online formou, zvyčajne ako poldňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom. Priebeh školenia je zacielený na to, aby sa v dostupnom čase prebrali potrebné témy, vrátane ich praktického odskúšania na príkladoch z praxe vo vývojom prostredí. Účastníci online vzdelávania môžu priamo klásť otázky lektorovi a komunikovať s ním ako aj s ostatnými účastníkmi naživo v reálnom čase.

Počas školenia sú používané rôzne tréningové prostredia: MySQL/MariaDB, terminál (shell), phpmyadmin (PHP, mySQL, Apache) a TOAD. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie a zručnosť práce s počítačom a systémom Microsoft Windows na úrovni pokročilého používateľa. Nutným vstupným predpokladom pre účastníkov je zvládnutie základnej IT problematiky aspoň na úrovni školenia IT Essentials (základné komponenty osobného počítača a stavba počítača, bezpečné postupy. princípy preventívnej údržby a riešenia problémov, princípy operačných systémov, počítačových sietí a bezpečnosť počítačových systémov). Vhodným predpokladom je aj znalosť anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu a schopnosť vyhľadávať informácie. Výhodou je znalosť konceptov a techník spracovania dát a skúsenosti s ľubovoľnou databázovou aplikáciou, ktorá podporuje štandard SQL jazyka (napr. Microsoft Access) aspoň na úrovni bežného používateľa.
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu RE-PAS.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor