Detail kurzu

ONLINE – Podnikové zdroje a ich riadenie ZADARMO - určené pre podnikateľov, ktorých zasiahol dopad COVID-19 a potrebujú REŠTART

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

V rámci Únie klastrov Slovenska (ÚKS) implementujeme Medzinárodný projekt DanubeChance2.0 zameraný na vytváranie vhodného podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom. V rámci daného projektu budú zorganizované 4 vzdelávacie workshopy (jednodňové podujatia). Jedná sa o podujatia na národnej úrovni, ktoré budú určené pre súčasných podnikateľov, začínajúce podniky ako aj pre ľudí, ktorí majú skúsenosti v oblasti podnikania z minulosti. 

Podmienka - účasť 1 osoby manažéra alebo konateľa na 1 workshope. Výstupom je vyplnený osobný akčný plán (pri jeho vypĺňaní pomôže lektor) a dotazník spokojnosti.


Zámery a ciele workshopu:

- rozšíriť vedomosti a zručnosti účastníkov v oblasti prípravy stratégie firmy, organizácie

- poskytnúť účastníkom účinné nástroje marketingového riadenia firmy

- zvýšiť efektívnosť firmy, organizácie dôslednou implementáciou kvalitne pripraveného marketingového plánu


Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní:

- definovať prvky a vzťahy v strategickom manažmente a marketingu

- vnímať strategické riadenie ako proces

- vykonať analýzu externého a interného prostredia firmy, definovať silné stránky, príležitosti, obmedzenia i riziká

- poznať a využívať základné princípy tvorby a implementácie stratégie

- definovať základné prvky, ktoré ovplyvňujú služby zákazníkom

- definovať cieľové trhy a segmentovať zákazníkov

- vytvárať prostredie pre poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom

- využívať zásady strategického riadenia vo svojej práci

- pripraviť akčný plán rozvoja firmy v oblasti stratégie a marketingu

- pripraviť  svoj akčný plán pre ďalší osobný rozvoj v oblasti zručností strategického  a marketingového riadenia.

Obsah kurzu

Strategický manažment a marketing

Definovanie základných pojmov - strategický manažment, stratégia, strategické ciele, politiky firmy

Základné zložky strategického manažmentu

Strategický marketing


Strategické analýzy

Rôzne prístupy k situačnej analýze (SWOT, PEST, Porterov model a pod.)

Analýza externého prostredia – príležitosti a ohrozenia

Získavanie informácií o externom prostredí, definovanie rizík

Porterova analýza konkurenčných síl v prostredí

Analýza interného prostredia – silné a slabé stránky firmy

Kritické faktory úspechu firmy a ich využitie pri expanzii firmy


Definovanie a implementácia stratégie

Tvorba strategického plánu firmy, organizácie

Konkrétne kroky implementácie stratégie

Ako sa vyhnúť rizikám a chybám pri implementácii strategického plánu  

 

Riadenie firmy orientovanej na zákazníka

Základné nástroje CRM

Poznanie zákazníka ako základný predpoklad efektívnosti poskytovania služieb zákazníkom

Segmentácia zákazníkov – jej význam vplyv na efektívnosť firmy

Marketingové činnosti podporujúce lojalitu klientov

Vplyv CRM na rozvoj firmy

Tvorba akčných plánov firemného a osobného rozvoja

Princípy správneho akčného plánovania

Určenie hlavných oblastí potreby zmeny a tvorba akčného plánu zlepšenia

Príprava  akčného plánu pre svoj ďalší osobný rozvoj v oblasti zručností strategického  a marketingového riadenia


Výstupy workshopu:
osobný akčný plán, dotazník spokojnosti

Cieľová skupina

súčasných podnikateľov alebo začínajúcich podnikateľov z malých firiem, podnikateľov, ktorých zasiahol dopad COVID-19 a potrebujú REŠTART, 1 osoba (konateľ, manažment, SZČO) na 1 workshop
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor