Detail kurzu

WEBINÁR: Manažér kontinuity v podnikaní podľa ISO 22301

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Okrem typických trhových rizík, ktorým čelí každá firma, môže dôjsť k neočakávaným prerušeniam jej bežného chodu a výroby v dôsledku krádeže, prírodných katastrof, vypuknutia chorôb, hackerských útokov a iných mimoriadnych udalostí. Mnohé spoločnosti nemajú efektívne systémy zálohovania a majú slabú odolnosť voči potenciálnym hrozbám svojich obchodných operácií. Z dôvodu nedostatočného plánovania a prideľovania zdrojov na riešenie neočakávaných udalostí týmto spoločnostiam vznikajú nadmerné náklady. Prerušenia chodu firmy a výroby môžu spôsobiť pokles efektívnosti, kvality a následne aj stratu dôvery zákazníkov.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Obsah kurzu

  • praktické oboznámenie so systémom riadenia kontinuity podľa normy ISO 22301,
  • tvorba analýzy rizík,
  • súlad požiadaviek s právnymi normami z hľadiska auditu informačných systémov,
  • príprava účastníkov na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO 22301,
  • princípy a praktické tipy pri vedení auditov, etika a povinnosti audítora počas celého procesu auditu od prípravy programu auditu, až po reporting výsledkov,
  • objasnenie postupov a zásad auditovania v súlade s EN ISO 19011.

Cieľová skupina

Všetci manažéri, ktorí zodpovedajú za informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Manažéri informačnej bezpečnosti, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pracovníci organizácií, ktorí zastávajú funkciu interný audítor pre SMIB. Pracovníci zodpovední za systém riadenia kvality. Pracovníci subjektov štátnej správy. Pracovníci zdravotníckych spoločností, poisťovní a finančných inštitúcii, ktorí pracujú s citlivými údajmi svojich klientov a zodpovedné osoby Data Protection Officer.
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 07
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor