Detail kurzu

ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Jedným z cieľov vo verejnom obstarávaní je podpora malého a stredného podnikania, podpora čestnej hospodárskej súťaže, vytvorenie podmienok pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie – celý rad ďalších prekážok zložitostí.

Na školení môžete zadávať otázky cez mikrofón alebo verejný chat.

Obsah kurzu

 • Hlavné ciele európskeho a národného zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – ich ustáť ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED, príklady z praxe.

 • Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ aj s Vašou účasťou– prieskumy trhu.

 • Zadanie – opis zákazky, hodnotiace kritériá môže určiť verejný obstarávateľ s Vašou pomocou - prípravné trhové konzultácie.

 • Obsah súčinnosti úspešného uchádzača pri uzatváraní zmluvy a možnosti obrany.

 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.

 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť, v opačnom prípade Môžu Vaše práva zaniknúť.

 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky.

 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.

 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.

 • Revízne postupy – žiadosť o nápravu, námietky a žaloby.

 • Vaše problémy a otázky. 

Cieľová skupina

Určené pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov a ostatných, ktorí majú záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, technická podpora, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor