Detail kurzu

DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Kompletný prehľad o legislatívnych novinkách v zákone o DPH, tentoraz s účinnosťou od 1. 1. 2020, vám tradične začiatkom roka prinášame aj pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého. Cieľom školenia je podrobne vás informovať o jednotlivých nariadeniach a pomôcť vám tieto ustanovenia uplatniť vo vlastnej aplikačnej praxi. V rámci programu sa dozviete, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť v prvých mesiacoch, aby ste sa hneď v úvode roka vyhli neželaným daňovým a účtovným prekvapeniam a nadobudnete aj ďalšie nevyhnutné poznatky, ktoré by ste pri podnikaní ako fyzická či právnická osoba mali poznať. Školenie je vedené obľúbeným daňovým poradcom, ktorý má pre vás aj v tomto roku pripravené množstvo praktických príkladov, vďaka čomu budete plne pripravení zvládnuť nové povinnosti v roku 2020. Školenie je zároveň spojené s otvorenou diskusiou, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky vaše nejasnosti týkajúce daňovej problematiky.

Obsah kurzu

PopisAko bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program

Daň z príjmov

 

 • Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový dosah)
  • sprostredkovateľské odmeny
  • normy a certifikáty
  • zmluvné pokuty a penále
  • nájomné
  • štúdie
  • poradenské a právne služby
  • reklamné služby a daň z poistenia
  • sponzorské
 • Odpisovanie majetku
  • zavedenie novej odpisovej skupiny
  • odpisy nehmotného majetku
  • odpisy hmotného majetku s aspektmi daňového zákona (prenájom, prerušenie, predaj)
  • zaokrúhľovanie daňových odpisov
 • Dividendy od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska
  • čo sa považuje za dividendu a dosah na zdanenie
 • Predaj obchodného podielu  a daňový dosah 
  • kedy sa dividenda zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 • Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt)
  • predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1. 1. 2020
  • predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1. 1. 2020
  • precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 • Preddavky na daň z príjmov
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 • Opravná položka a odpis pohľadávky od 1. 1. 2020
  • daňový dosah tvorby opravnej položky od 1. 1. 2020 na pohľadávku
  • daňový dosah odpisu pohľadávky od 1. 1. 2020
 • Rezervy a zmeny od 1. 1. 2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 • Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 • Sadzby dane z príjmov pre FO a PO – čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
 • Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 • Výpožička v praxi – daňový dosah od 1. 1. 2020 so zmenami
 • Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1. 1. 2020

 

Daň z pridanej hodnoty

 

 • Preprava tovaru v rámci EÚ
  • zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
  • zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
  • priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 • Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 • Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1. 1. 2020
 • Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
  • zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
  • bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
  • dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 • Zmena  využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr. automobil)
  • povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1. 1. 2020
  • predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1 700 eur
  • rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 • Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1. 1. 2020
 • Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a nerefakturácia takýchto plnení
  • základné princípy práva na odpočítanie dane
  • riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

 

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Lektor školenia: 

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor