Detail kurzu

Videokurz : Daň z príjmov právnických osôb pre začiatočníkov s Ing. Petrom Horniačkom

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Videokurz je určený pre každého, kto sa potrebuje zoznámiť so zákonom o dani z príjmov a prehĺbiť si svoje znalosti v tejto oblasti. Videokurz vás prevedie najdôležitejšími ustanoveniami zákona a ich aplikáciou v praxi.

Obsah kurzu

•            8,5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

•            Prehľadné rozdelenie na kapitoly

•            K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

•            Študijné materiály v elektronickej podobe

•            Vystavenie potvrdenia o absolvovaní videokurzu

•            Kompletné poradenstvo pre dane a účtovníctvo na 30 dní zadarmo


KAPITOLY VIDEOKURZU
 1. Základná charakteristika dane z príjmov PO
  • daň z príjmov ako priama daň,
  • zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2021 a noviel prijatých alebo pripravovaných od roku 2022,
  • vplyv legislatívy mimoriadnych opatrení na oblasť dane z príjmov PO,
  • členenie ustanovení pre daň z príjmov PO.
 2. Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka
  • daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou,
  • povinnosť registrácie PO na účely ZDP.
 3. Predmet zdanenia PO
  • definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem,
  • príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO,
  • príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO,
  • príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO, nové oslobodenia od roku 2018,
  • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane,
  • zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO.
 4. Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania
  • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
  • osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy.
 5. Sadzby dane z príjmov PO
  • všeobecná sadzba dane z príjmov PO, znížená sadzba dane 15 % a jej použitie za rok 2020,
  • sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou
  • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nespolupracujúcich štátov.
 6. Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti,
  • lehota na podanie daňového priznania za roky 2019, 2020
  • splatnosť dane,
  • opravné a dodatočné daňové priznanie,
 1. Zdaňovacie obdobie
  • kalendárny rok a hospodársky rok,
  • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).
 2. Základné východiská pri zisťovaní základu dane
  • prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane,
  • osobitné zameranie na vybrané časti základu dane s výrazným vplyvom mimoriadnej korona situácie (platobná situácia – pohľadávky, neuhradené záväzky, nájomné – zaplatenie, limitácia odpisov do výšky príjmov z prenájmu, dotácia na nájomné, zmarené investície, doplnenie likvidity spoločníkmi a pod.),
 3. Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie; osobitosti a zmeny od roku 2020
 4. Základné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách (predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností)
 5. Zdanenie pri presunu majetku, odchode daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnosti
 6. Odpočet daňovej straty
  • zmeny od r. 2020, uplatnenie zostatku daňovej straty po mimoriadnych opatreniach
 7. Úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 8. Preddavky na daň z príjmov PO
  • zmeny od roku 2020 vrátane mimoriadnych opatrení v platení preddavkov,
  • zúčtovanie preddavkov v roku 2022
 9. Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
  • tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • úprava základu dane závislých osôb,
  • metódy transferového oceňovania,
  • dokumentačná povinnosť
Poznámka k cene

Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly, Študijné materiály v elektr. podobe, Počet spustení ako potrebujete - nelimitujeme Vás počtom pozretí, Potvrdenie o absolvovaní, Kompletné poradenstvo pre dane a účtovníctvo na 30 dní zadarmo

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor