Detail kurzu

Účtovná závierka z pohľadu audítora - právny stav pre rok 2019

sféra, a.s.

Popis kurzu

Na seminári sa budeme venovať účtovnej závierke z pohľadu audítora.

Obsah kurzu

Program:

1. Oblasti účtovania s výskytom chýb, najmä účtovanie:

- pohľadávok a záväzkov medzi prepojenými osobami vrátane pôžičiek

- obstarania dlhodobého finančného majetku, hlavne nepeňažných vkladov, kapitálového fondu z príspevkov, rozlišovanie preddavkov

- obstarania dlhodobého majetku a obežného majetku

- odhadov a rozlíšenia rezerv, nevyfakturovaných dodávok a účtov časového rozlíšenia

- opravných položiek k majetku

- zásob so zameraním na účtovanie zásob vlastnej výroby; súlad odpisov a oprávok – test správnosti účtovania; obsahová náplň účtov pohľadávok a záväzkov

2. Osobitné oblasti účtovania a vykazovania:

- spoločné a odlišné znaky účtovania o zákazkovej výrobe, zákazkovej výstavbe nehnuteľností určených na predaj

- rezerva na stratovú zákazku, čistá hodnota zákazky; účtovanie zádržného;

- diskontovanie dlhodobých pohľadávok a neúročených pôžičiek

- odpisovania goodwillu a záporného goodwillu

- výskumu a vývoja

- vykazovanie pohľadávok a záväzkov podľa splatnosti, eliminácia vplyvu dobropisov a ťarchopisov pre účely vykázania správnej výšky pohľadávok a záväzkov

- druhových nákladov, ich rozlišovanie (spotreba materiálu, opravy a udržiavanie, ostatné služby)

- párové účty v hlavnej knihe – schopnosť samokontroly správnosti účtovania

- odložená daň – väzba medzi výsledkovým a súvahovým účtovaním

- účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia – základné schémy

3. Správnosť zostavenej účtovnej závierky z hľadiska stanovenia veľkostných kritérií

- overenie kategorizácie, súvisiace úpravy účtovej osnovy a účtovných politík pri zmene kategorizácie

- opravy chýb minulých účtovných období

- chyby a zmena odhadu – rozdiely

- udalosti po súvahovom dni

- garancie, záruky, záložné práva, vecné bremená a iné tituly pre účtovanie v rámci podsúvahovej evidencie; čistý obrat – správne vykázanie

4. Diskusia - záver

Harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 registrácia
  • 09:00 - 10:50 prednáška
  • 10:50 - 11:50 obed
  • 11:50 - 13:00 prednáška
  • 13:00 - 13:10 prestávka
  • 13:10 - 14:10 prednáška
  • 14:10 - 14:20 prestávka
  • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

Účtovníci, daniari a všetci záujemcovia o danú problematiku.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať