Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve a daň z príjmov právnickej osoby za rok 2019 a zmeny od 1.1.2020 - Ing. Turóciová + Ing.Dimitrovová - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár s Ing. Janou Turóciovou a Ing. Máriou Dimitrovovou metodičkami z Finančnej správy SR je zameraný za bezproblémové zostavenie účtovnej závierky ako aj správne vyčíslenie základu dane z príjmov PO za rok 2019. Súčasťou seminára sú aj aktuálne zmeny od 1.1.2020 (Zákon o účtovníctve, daň z príjmov a pod...)

Obsah kurzu

1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019

 • Zásady účtovania komodít
 • Účtovanie garantovanej energetickej služby a jej daňové posúdenie2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2019 so zameraním na právnické osoby

 • Úľava na dani pre sociálne podniky
 • Daň z poistenia a jej účtovanie
 • Rekreačné poukazy ako daňové výdavky zamestnávateľa a ich účtovanie
 • Náklady na podnikové štipendiá
 • Podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
 • Odpis pohľadávok v exekúcii
 • Podpora elektromobility
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj3. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

 • Účtovné prípady spojené s e-kasou
 • Účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov4. Kontrolné  a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi

 • Kontrola bilančnej kontinuity a  účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov

 • Časové rozlíšenie
 • Opravné položky
 • Rezervy
 • Ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky,
 • Odložená daň a ďalšie6. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby

 • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, cestovné náhrady a iné prípady podľa najčastejšie sa vyskytujúcich otázok)
 • Umorovanie daňovej straty7. Daň z príjmov, zápočet daňovej licencie, platenie preddavkov na daň

 • Výpočet dane za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok 2019, hospodársky rok 2019/2020
 • Zápočet daňovej licencie
 • Započítanie preddavkov na úhradu dane za r. 2019
 • Platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce po 1.1.2020 – do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania za r. 20198. Zostavenie účtovnej závierky

 • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2019
 • Osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky9. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

 • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
 • Najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok10. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

 • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia
 • Tlačivo daňového priznania účinné pre rok 201911. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2020

 • Zmeny zákona o účtovníctve
 • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby – úprava vkladu, oslobodené výnosy, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nová sadzba dane z príjmov PO, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex-offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a ďalšie12. Diskusia

Cieľová skupina

Pracovníci finančných odd., účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, obed,

Hodnotenie
Organizátor