Detail kurzu

Popis kurzu

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručností, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života.

Obsah kurzu

 • výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych

  situáciách

 • precvičovanie výslovnosti
 • nácvik pochopenia hovoreného slova(na počúvaní autentických

  dialógov, hlásení, diskusií)so zadaním úloh

 • práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi

  v simulovaných situáciách)

 • práca v skupinách (projektové práce)
 • práca s rôznymi textovými druhmi so zadaním úloh
 • diskusie na predpísané témy vedené lektorom
 • hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
 • písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Cieľová skupina

neurčená

Poznámka k cene

(pre evidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR je kurz hradený v plnej výške cez projekt REPAS, REPAS+)

Hodnotenie
Organizátor