Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava a odborné vzdelávanie kuričov, pracovníkov na obsluhu a opravu plynových a tlakových zariadení

Elšpec H.L. s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy a odborného vzdelávania kuričov, pracovníkov obsluhy a opravy plyn. a tlak. zariadení je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou – zák. 154/2013 Z. z. platným od 01. 07. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obsah kurzu

Prednášky:

  • Poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch spôsobených VTZ
  • Prehľad nových právnych predpisov a technických noriem pre oblasť VTZ plynových a tlakových prevzatých v rámci EÚ
  • Zákony: č. 124/2006 Z.z., č. 125/2006 Z.z., č. 355/2007 Z.z., č. 311/2001 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 25/1984 Zb. o bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
  • Vyhláška 59/1982 Zb. o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení
  • Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu prevádzky plynových zariadení napr. STN EN 1775, STN 07 0703, STN 38 6405 atď.
  • Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu prevádzky tlakových zariadení napr. STN EN 12828+A1 (06 0310), STN 69 0012, STN 06 0830 atď.
  • Voľná diskusia
  • Vydanie dokladov, záver 

Cieľová skupina

Kuriči I. až VI. triedy kotlov vlastniaci kuričský preukaz, osvedčenie alebo doklad, pracovníkov na obsluhu tlakových a plynových zariadení vlastniaci preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa §17, pracovníkov na opravy a montáže tlakových a plynových zariadení vlastniaci osvedčenie, doklad podľa §18 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Certifikát Platnosť aktualizač.odbor.prípravy je 5 rokov podľa §16 ods. 8 zák. č. 124/2006 Z.z. v znení zák. č. 154/2013 Z.z.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať