Elšpec H.L. s.r.o.

O firme Elšpec H. L. s.r.o.

Firma Elšpec H.L. s.r.o. vznikla v roku 2004 ako rodinná spoločnosť.

Hlavnou filozofiou firmy je individuálny prístup ku každému zákazníkovi a spoľahlivosť pri poskytovaní kvalitných služieb za prijateľných cenových podmienok.

Spokojnosť zákazníkov sa firma snaží budovať formou dlhodobých partnerských vzťahov, úctivým a serióznym prístupom k zákazníkovi a kvalitou svojich služieb.

Vykonávame komplexné služby v oblasti technických zariadení elektrických, tlakových a plynových. Prevádzame montáž, rekonštrukciu, servis, odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie technických zariadení elektrických, tlakových, plynových vrátane vypracovania technickej a sprievodnej dokumentácie.

Na základe licencie prevádzame montáž, servis a revízie zabezpečovacích a kamerových systémov, vrátane komplexného zabezpečenia objektov, budov. Vykonávame aj montáž autoalarmov a centrálnych zamykaní motorových vozidiel vrátane príslušenstva.

Medzi hlavné činnosti firmy patrí odborné vzdelávanie dospelých v oblasti ochrany práce a odborné poradenstvo v oblasti ochrany práce.

Elšpec H. L. s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia v oblasti ochrany práce s platným oprávnením z NIP SR podľa zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Neustále zmeny v legislatíve v oblasti ochrany práce v nemalej miere zaťažujú firmy a živnostníkov. Poslaním vzdelávacej organizácie je zorientovať zamestnávateľov a prevádzkovateľov v komplikovanom svete predpisov.

Montáž, opravy, rekonštrukcie, odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie elektrických inštalácií, zariadení a bleskozvodov (rozsah: E1, A, B)

● realizácia, rekonštrukcie, opravy a servis elektrických inštalácií, zariadení, prípojok NN a bleskozvodov
● výroba elektrických rozvádzačov do 1000 A
● odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie technických zariadení elektrických a bleskozvodov bez obmedzenia napätia, v objektoch triedy A a B ( rozsah: E1, A, B)
● revízie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov, náradia, elektrických rozvádzačov, strojov, inštalácií a elektrických prípojok
● vypracovanie harmonogramu revízií elektrických inštalácií, zariadení a bleskozvodov
● znalecké posudky v elektrotechnike a posudky technického stavu elektrických inštalácií a zariadení
● určovanie vonkajších vplyvov prostredí a vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000–5–51
● vypracovanie prevádzkových predpisov a ostatnej technickej a sprievodnej dokumentácie

Montáž, opravy, rekonštrukcie, servis a odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení a plynových zariadení (TZ – rozsah: A2-Aa3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1, f2, f3, f4 ) (PZ – rozsah: Aa, b, c, d, e, f, g, h, i, Ba, b, c, d, e, f, g, h, i)

● montáž, rekonštrukcie, opravy a servis tlakových zariadení a plynových zariadení
● odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie technických zariadení tlakových a plynových
● odborné prehliadky kotolní, odborné prehliadky a revízie kotlov
● odborné prehliadky plynových zariadení na chladenie (chladiarenské zariadenia)
● vypracovanie harmonogramu revízií tlakových a plynových zariadení
● praktický zácvik osôb na obsluhu tlakových zariadení – kotlov, tlakových nádob stabilných a kotolní s vystavením dokladu
● praktický zácvik osôb na obsluhu plynových zariadení – plynových kotlov, spotrebičov, zariadení na spotrebu plynu spaľovaním, regulačných staníc a atď.
● vypracovanie prevádzkových predpisov a ostatnej technickej a sprievodnej dokumentácie (revízne knihy, prevádzkové denníky, atď.) 

Zabezpečovacie a kamerové systémy - montáž revízie

● návrh, montáž, servis a kontroly funkčnosti zabezpečovacích a kamerových systémov
● montáž a servis autoalarmov, centrálnych zamykaní a ostatného príslušenstva

Komplexné služby BOZP a OPP
● výkon autorizovaného bezpečnostného technika a komplexné bezpečnostno – technické služby vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie a poradenstva
● výkon technika požiarnej ochrany v rozsahu zák. č. 314/2001 Z. z. vrátane poradenstva
● vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavenisku podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.
● vykonávanie vstupných, opakovaných školení a odborných príprav v oblasti BOZP a OPP

Vzdelávacie služby

● Aktualizačné odborné prípravy – predlžovanie platnosti osvedčení a preukazov
( 1 x za 5 rokov):

– elektrotechnikov § 21, § 22, § 23, revíznych technikov § 24
- pracovníkov na obsluhu kotlov triedy I. – VI. – kuričov
- pracovníkov na obsluhu a opravu plynových zariadení (§17, § 18)
- pracovníkov na obsluhu a opravu tlakových zariadení (§17, § 18)

● Odborné vzdelávanie – preškolenie elektrotechnikov, pracovníkov plynových
a tlakových zariadení podľa § 7 zák. 124/2006 Z. z. (min. 1 x za 2 roky)

● Odborné prípravy (základné kurzy) s overením odbornej spôsobilosti a vydaním
osvedčenia alebo preukazu:

– elektrotechnikov § 21, § 22, § 23, prípravné kurzy na § 24
- pracovníkov na obsluhu kotlov triedy I. – VI. – kuričov
- pracovníkov na obsluhu a opravu plynových zariadení (§17, § 18)
- pracovníkov na obsluhu a opravu tlakových zariadení (§17, § 18)

● Ostatné vzdelávacie služby – dodávateľským spôsobom:

 • základné kurzy a školenia pracovníkov na obsluhu stavebných strojov
 • základné kurzy a školenia pracovníkov lešenárskej techniky – lešenárov
 • základné kurzy a školenia viazačov bremien
 • základné kurzy a školenia sypačov vozoviek
 • základné kurzy a školenia osôb na obsluhu motorových vozíkov
 • základné kurzy a školenia osôb na obsluhu poľnohospodárskych strojov
 • základné kurzy a školenia osôb na obsluhu reťazových motorových píl
 • školenia hydrostatických a hydraulických systémov
 • základné kurzy a školenia zváračov
 • základné kurzy a školenia osôb na obsluhu vyhradených technic. zariadení zdvíhacích
 • školenia vodičov z povolania a referentských vozidiel

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín