Detail kurzu

LEKTOR - vzdelávanie dospelých - andragogické minimum - akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

cena pre SAMOPLATCU  235,- EUR,

cena cez ÚRAD PRÁCE   335,- EUR

Kurz Lektor (andragogické minimum) je organizovaný kombináciou samoštúdia / konzultáciami a s priamym denným štúdiom.

Prednášky (prezenčná forma) sa konajú 1 x do týždňa alebo obtýždeň v pracovný deň - spolu 5 stretnutí (9:00 hod. do 12:00 hod.), zvyšná časť kurzu je samoštúdium. Základom kurzu je samostatná práca s učebnými textami, prednášky, diskusia a konzultácie.

Záverečná skúška pozostáva z vypracovania záverečnej práce v rozsahu 8 až 10 strán. Samotného lektorského vystúpenia a z písomného testu z oblasti andragogiky a pedagogiky.

Každý účastník obdrží študijnú literatúru na CD s osobitným zreteľom na kľúčové aspekty lektorskej činnosti v oblasti vzdelávania dospelých.

Obsah kurzu

Poskytnúť účastníkom komplex teoretických, metodologických poznatkov, praktických zručností a návykov z oblasti pedagogiky, andragogiky a psychológie.

  • Úvod do problematiky vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská).
  • Osobitosti a špecifiká vzdelávania dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých.
  • Ciele a základné úlohy procesu vzdelávania dospelých. Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov. Stanovenie obsahu.
  • Obsah procesu vzdelávania dospelých.
  • Metódy, formy, zásady vzdelávania dospelých. Diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých.
  • Lektor vo vzdelávaní dospelých, osobnosť a profesijné kompetencie
  • Komunikácia v práci lektora
  • Samostatné lektorské vystúpenia účastníkov

Rozsah kurzu: 100 vyuč. hod.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých (tréningy, koučing, vzdelávanie dospelých a iné). Okrem iného kurz je jednou z nevyhnutných podmienok k získaniu živnostenského oprávnenia pre vykonávanie školiteľskej činnosti v oblasti BOZP, PO a pri inej školiteľskej činnosti v oblasti vzdelávania dospelých. Častokrát je podmienkou k získaniu rôznych akreditácií alebo projektov.

Certifikát Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
Hodnotenie
Organizátor