Detail kurzu

Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA!

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Popis kurzu

 • Poznať efektívne prístupy vedenia ľudí v zmysle riadenia a zvyšovania výkonnosti
 • Chápať význam, zmysel a užitočnosť koučovacej metódy
 • Vedieť viesť koučovací rozhovor a cielene pracovať so spätnou väzbou
 • Mať základné zručnosti vedenia ľudí prostredníctvom koučingu

Obsah kurzu

Program pozostáva zo 4 ucelených blokov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a špirálovite posúvajú zručnosti účastníkov smerom k efektívnej manažérskej práci:

 1. kouč,koučing a jeho význam vo vedení ľudí
 2. koučovací rozhovor a spätná väzba
 3. pravidlá vedenia koučovacieho rozhovoru
 4. modelové situácie koučovacích rozhovorov

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

KOUČ, KOUČING A JEHO VÝZNAM VO VEDENÍ ĽUDÍ

 • Riadenie a vedenie – kde je koučing?
 • Čo koučing je a čo nie je
  • Tutoring / Mentoring / Hodnotenie / Koučing
  • Head line koučingu: Čo – Prečo – Ako – Chcieť
 • Predpoklady dobrého kouča – na čo sa mám sústrediť?
  • Identifikácia silných stránok a rezerv
 • Kto môže byť koučovaný?

KOUČOVACÍ ROZHOVOR A SPÄTNÁ VÄZBA

 • Ako viesť koučovací rozhovor
 • Metóda GROW – tréning otázok
 • Koučing verzus spätná väzba
 • Konštruktívna spätná väzba – ako na to?
  • modelové situácie dávania spätnej väzby

PRAVIDLÁ VEDENIA KOUČOVACIEHO ROZHOVORU

 • Príprava na koučovací rozhovor
 • Verbálne a neverbálne signály

MODELOVÉ SITUÁCIE KOUČOVACÍCH ROZHOVOROV

 • Tréning koučovacích rozhovorov
  • Individuálne prezentácie účastníkov a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA KOUČING ZAMESTNANCOV

FORMA TRÉNINGU

Interaktívny tréning v kombinácii s metódou workshopu.

Program je postavený tak, aby každá téma a každý princíp, ktorým sa zoberáme, našiel svoj ekvivalent v praktickej rovine. Programovo volíme aktivizujúci prístup vedenia tréningu – vychádzajúci z vedomostí a skúseností účastníkov. Základnou požiadavkou je otvorenosť, vzájomná dôvera a vtiahnutie účastníkov do „deja“.

Cieľová skupina

Manažéri, Vedúci pracovníci tímov

Certifikát osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, teplý obed, osvedčenie o absolvovaní.

Hodnotenie
Organizátor