Detail kurzu

Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovateľov a jeho využitie pri optimalizácii firmy

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

Obsah kurzu

Charakteristika rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré vyjadrujú mieru finančnej stability podnikateľského subjektu; Prístupy k hodnoteniu finančných a ekonomických ukazovateľov; Výber interpretovaných ukazovateľov významných pre rozhodovanie pri riadení firmy; Seminár je obohatený o poznatky vplyvu vývoja týchto ukazovateľov na finančnú stabilitu firiem na základe spracovania 13 ročných časových radov.

Zameranie seminára:

Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov:

  • Ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti – poskytujú informáciu o stabilite firmy; vzťahy medzi týmito ukazovateľmi sú vnímané komplexne a analýza ich vývoja umožňuje posúdiť možné finančné riziká firmy.

Interpretácia ukazovateľov, charakterizujúcich udržateľný rast firmy:

  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy; vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy.
  • Definovanie ukazovateľov o efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia).
  • Stručná charakteristika „prevodových mostíkov“ medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza).

Pracovný kapitál firmy:

  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow.
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy.
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz.

Cieľová skupina

Odborný seminár je určený pre pracovníkov komerčných bánk, ktorí sa zaoberajú hodnotením bonity a úveruschopnosti podnikateľského subjektu najmä z pohľadu predpokladaného vývoja správe poskytnutých úverov na základe vzťahov medzi vybranými ukazovateľmi.

Certifikát Certifikát za účasť na školení. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály, certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau, Ing.
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor