Detail kurzu

Pracovnoprávne minimum - Zákonník práce v praxi v zmysle platnej legislatívy

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Zámerom kurzu je pomôcť zefektívňovať prácu manažéra / špecialistu HR. Účastníci si osvoja základné všeobecne záväzné právne predpisy Zákonníka práce, ktoré k svojej práci potrebujú. Získajú námety na riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa v praxi stretávajú.

Ponúkame individuálny prístup k vašim problémom ( max. 10 účastníkov): Čo my ponúkame a Vy získate: Kombinácia odborného právneho vzdelávania a zážitkov/príkladov z praxe

Obsah kurzu

 • Základné zásady Zákonníka práce, výklad základných pojmov používaných v ZP; závislá práca
 • Právne úkony – doručovanie písomností
 • Vznik pracovného pomeru – predzmluvné vzťahy – práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pred vznikom pracovného pomeru, diskriminácia,
 • Pracovná zmluva- základné náležitosti, ostatné podmienky, zmeny obsahu pracovnej zmluvy,
 • Druhy pracovného pomeru a dočasné pridelenie;
 • Skončenie pracovného pomeru – formy, podmienky a možnosti skončenia pracovného pomeru, zákaz výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru;
 • Odstupné a odchodné § 76 ZP – podmienky poskytovania podľa platného ZP a podľa novely ZP,
 • Základné povinnosti zamestnancov § 81 ZP a vedúcich zamestnancov § 82 ZP – rozšírenie povinností novelou ZP, pracovná disciplína , jej porušenie, pracovný poriadok,
 • Pracovný čas § 85 ZP- maximálny fond pracovného času, rozvrhnutie pracovného času, pružný pracovný čas, nepretržitý denný a týždenný odpočinok, evidencia pracovného času, prestávky v práci,
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť – rozsah a podmienky, náhradné voľno, pracovná pohotovosť, práca v noci a vo sviatok,
 • Dovolenka § 100 ZP – základná výmera dovolenky; dovolenka za odpracované dni, pomerná časť dovolenky, čerpanie dovolenky, krátenie dovolenky, možnosť preplatenia dovolenky,
 • Mzda, mzdový poriadok § 118 ZP – čo je mzda, výpočet priemerného zárobku, stupne náročnosti – novelizované ustanovenia
 • Prekážky v práci § 136 ZP – čo priniesla novela – flexikonto,
 • Podniková sociálna politika § 151 ZP – stravovanie zamestnancov – podmienky, príspevok zamestnávateľa, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, materská a rodičovská dovolenka, jej čerpanie – nástup do práce po materskej a rodičovskej dovolenke;
 • Náhrada škody § 117 ZP – zodpovednosť na strane zamestnanca a zamestnávateľa, dohoda o hmotnej zodpovednosti, výška náhrady škody po novele,
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, podmienky a možnosti ich uzatvárania

Cieľová skupina

 • Majitelia malých a stredných firiem
 • Línioví manažéri
 • HR generalisti
 • Personalisti- špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor