Detail kurzu

Certifikovaný logistik

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Popis kurzu

6 dňový kurz 19.-20. september 2022 (Château Belá), 26.-27. september  2022 (Nízke Tatry Alexandra Wellness Hotel), 11.-12. september 2022 (Château Belá


Prinášame kurz Certifkovaný logistik s novými témami. Je určený pre všetkých, ktorých zaujímajú trendy v logistike, poznatky a metódy optimalizácie  nákladov v logistických reťazcoch. Kurz je zameraný aj na riešenia súčasných výpadkov v dodávateľských reťazcoch v jednotlivých moduloch. Moduly Výrobná logistika a Zvyšovanie flexibility v logistike sa venujú produktivite, nákladom a flexibilite, modul Riadenie zásob zvládaniu variability dopytu.

Kľúčové oblasti: logistika, manažment logistiky, supply chain management, inventory management, logistický reťazec, integrálna logistika, logistik manažér, manažér logistiky, logistické náklady, materiálové hospodárstvo, MTZ, logistické operácie, nakupovenie, zásobovanie, zásobovač, výrobný plán, výrobné plánovanie, logistické plánovanie, optimalizácia vzťahov, dodávatelia

Obsah kurzu

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES ON-LINE NA WWW.ROMANRESE­ARCH.SK! PRIHLÁSIŤ SA NA TENTO KURZ SO VŠETKÝMI RIADNE VYPLNENÝMI ÚDAJMI VAŠEJ SPOLOČNOSTI JE POTREBNÉ PRIAMO NA NAŠOM WEBE WWW.ROMANRESE­ARCH.SK!


MODUL A - VÝROBNÁ LOGISTIKA

Zoznámite sa s metódami výrobnej logistiky a so systémami plánovania výrobného procesu. Obsahom tréningu sú moderné plánovacie metódy, ktoré sledujú minimalizáciu nákladov, dodržanie termínu zákazok, zmenšenie priebežných dôb, zníženie rozpracovanosti výroby, zníženie objemu zásob a zvýšenie celkovej efektívnosti a flexibility výrobného procesu.

 • štruktúra výrobnej logistiky,  hierarchie plánovania výrobného procesu  a ich základné ciele,  
 • agregované, kapacitné a operatívne plánovanie, výrobné rozvrhovanie,
 • väzby agregovaného plánovania a zákazková logistika,  
 • princípy a generácie plánovania a riadenia výroby, plánovacie riadiace úrovne, 
 • systémy plánovania a riadenie výroby, systémy "Push" (MRP I, MRP II, DBR, OPT, BOA) a systémy "Pull" (JIT, MRP III, KANBAN, CONWIP),
 • navrhovanie a realizácia logistického systému, 
 • riadenie rozpracovanej výroby, riadenie technologických a kapacitných kooperácií, koncept JIT a KANBAN, 
 • koncept úzkych miest (TOC), pokročilé plánovanie (APS), algoritmy rozvrhovania výroby, 
 • špecifiká plánovania a riadenia diskrétnej výroby a procesnej výroby, heuristický algoritmus 


MODUL B - 
ZVYŠOVANIE FLEXIBILITY V LOGISTIKE NA ZMIERŇOVANIE ONESKORENÍ V DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOCH

Spoločnosť, ktorá dokáže pružne reagovať na akýkoľvek podnet vonkajšieho či vnútorného prostredia sa môže odlišiť od ostatných, získať nových a udržať si existujúcich zákazníkov. Uplynulé obdobie prerušení a oneskorení v SCM ukázalo, aká dôležitá je flexibilita v logistike. Aj dobu ľadovú neprežili najsilnejší - mamuty ... ale ľudia najadaptívnejší. Pružná a rýchla reakcia na objednávku zákazníka z hľadiska času plnením požadovenej kvality či kvantity, resp. vnútorná adaptácia  pri prerušení toku materiálu od dodávateľa, náhla porucha vo výrobe a iné sa stávajú ďalším nástrojom ako čo najviac udržať konkurencieschopnosť.

 • strategický manažment v logistike
 • flexibilita ako základný atribút prežitia, definícia flexibility
 • flexibilita v logistických systémoch
 • stratégia typu defender a podmienky jej aplikácie
 • typy flexibility vo výrobných systémoch - adaptácia výrobného systému resp. rýchlosť plnenia zákaziek
 • stratégia zameraná na flexibilitu, nástroje logistiky pre prípravu flexibilnej stratégie
 • stratégia SCM - stratégie typu Agille a Legal
 • flexibilita ako kombinácia času dodania, zotrvačnosti, kvality a zdrojov
 • nástroje logistiky pre prípravu flexibilnej stratégie
 • stratégie zamerané adaptácií trhových podmienok
 • nové stratégie skracujúce čas dodávok - QR (Quick Response), CRP (Countinue Replanishment Planning), VMI (Vendor Management Inventory)


MODUL C - EFEKTÍVNE METÓDY RIADENIA ZÁSOB

Objem finančných prostriedkov, ktoré viažeme v zásobách, ovplyvňuje finančné riadenie podniku, ale aj plynulosť výroby. Ako optimalizovať riadenie zásob pri variabilite a finančných tlakoch? Ako sa chrániť pred neurčitosťou budúcnosti a rizikami? Tréning je zameraný na znižovanie hladín zásob, na zvyšovanie rýchlosti ich obrátky, na znižovanie nákladov na zásoby a na zvyšovanie schopnosti zvládať variabilitu výroby a dopytu. 

 •  zvládanie variability správania dopytu, 
 • znižovanie zásob a zvyšovanie rýchlosti ich obrátky, 
 • stanovenie priemernej zásoby, 
 • metódy riadenia EOQ, analýza ABC, portfóliová analýza, metóda MINI-MAXI,
 • stanovenie poistných zásob,
 • KANBAN, optimálna veľkosť dávky, 
 • plán zásobovacích činností, vplyv neistoty na stav zásob, 
 • súvislosť medzi obratom, skladom a frekvenciou obratu, 
 • znižovanie logistických nákladov za podpory controllingu, 
 • vyhodnotenie výkonnosti procesov, 
 • odhalenie neefektívnej časti logistických procesov, 
 • zviditeľnenie logistických nákladov, znižovanie nákladov na udržanie zásob, 
 • ukazovatele úrovne riadenia zásob, miera obratu a rentabilita zásob,
 • riešenie prípadových štúdií na riadenie zásob z praxe a ich prezentácia účastníkmi Zúčastnite sa aj kurzu Certifikovaný manažér výroby / výrobný plánovač. Všetky kurzy na www.romanresearch.sk

Cieľová skupina

 • vedúcich logistiky a manažérom logistiky
 • vedúcim MTZ
 • SCM manažérom
 • pracovníkov dispozícií s materiálom
 • koordinátorov logistiky
 • logistických inžinierov
 • plant managerom
 • production managerom a manažérom výroby
 • výrobným plánovačom
Certifikát Certifikát KEMPELEN Gold (Slo/Eng) alebo Certifikát CORVINUS Silver (Slo/Eng) alebo Certifikát COMENIUS Basic (Slo/Eng) Poznámka k cene

6 dňový kurz, školné 1197€, školné zaplatené po 12.9.2022 je 1377 €, strava a občerstvenie 279€, ubytovanie 89€/ samostatne, 59/na dvojke, ceny bez DPH

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Šapovalov
+421 910 777 885
info@romanresearch.sk

Hodnotenie
Organizátor