Detail kurzu

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2019

FAMER Eko, s.r.o.

Popis kurzu

Ing. Polónyi Helena – patrí medzi vyhľadávaných lektorov v oblasti týkajúcej sa problematiky VO.

PROGRAM:

Čo nás čaká a zrejme neminie – prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania vrátane nových aj pripravovaných noviel a aplikácia v praxi
- Príslušné ustanovenia zákona cez optiku pripravovanej rozsiahlej novely a ako sa pripraviť na praktickú aplikáciu
- Príprava vo verejnom obstarávaní bude povinná
- Nové finančné limity
- Postupy zadávania zákaziek a zmeny najmä v DNS a podlimitných zákazkách
- Nová výnimka zo zákona – „zákazka malého rozsahu“
- Zásadné zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou Lehoty uchovávania dokumentácie z VO
- Stavebné práce nebudú bežne dostupné. Naozaj ??
- Predkladanie ponúk – úplný návrat k jednoobálkovému spôsobu
- Určenie a preukazovanie splnenia podmienok účasti – opäť čestné vyhlásenie v podlimitných zákazkách
- Osobitné podmienky zmluvy – možnosť žiadať ich preukázanie pred podpisom zmluvy – podmienky a následky
- Zmeny v revíznych postupoch K tomu úplná elektronizácia procesov (okrem výnimiek??)
- Ako napĺňať princíp transparentnosti v procesoch VO
- Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, výber postupu verejného obstarávania
- Požiadavky na predmet zákazky, opis predmetu zákazky
- Druhy oznámení a ako ich spracovať
- Výzva na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, ich štruktúra, čo musia a čo by mali obsahovať vrátane návrhu zmluvy
- Podmienky účasti, možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom Zákon proti byrokracii a jeho dopad na preukazovanie podmienok účasti
- Kritériá hodnotenia ponúk a ako ich stanoviť
- Lehoty vo verejnom obstarávaní
- Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk
- Konflikt záujmov
- Informačné povinnosti po uzatvorení zmluvy:
a/ povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
b/ informačné povinnosti voči úradu
c/ informačné povinnosti voči uchádzačom, záujemcom
- Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – jednotný európsky dokument (JED), register partnerov verejného sektora, konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie,
- Zábezpeka – dĺžka trvania, zákaz predlžovania, poistenie záruky
- Výkon dohľadu vo verejnom obstarávaní – námietkové konanie po staro-novom

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY**

Dátum a čas: 09:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, malý darček, teplý obed a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť v meste Levice !

Cieľová skupina

Všetci záujemci o danú problematiku.

Poznámka k cene

Neplatca DPH

Kontaktná osoba

Marta Fábryová
+421 908 708 446
famer@famer.sk

Hodnotenie
Organizátor