DETAIL KURZU

Obchodník s vybraným minerálnym olejom

Od:

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia komplexný prehľad a orientáciu v oblasti obchodovania s vybraným minerálnym olejom počnúc registráciou, vydaním povolenia ako aj práva a povinnosti držiteľa povolenia a v neposlednom rade odňatie a zánik povolenia, predaj vybraného minerálneho oleja po zániku povolenia.

Obsah kurzu

Základné pojmy a legislatíva;

Vymedzenie predmetu dane, základu dane, sadzby dane, správcu dane a miestnej príslušnosti, daňový dozor a daňová kontrola, správne delikty a priestupky;

Povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (vydanie, odňatie a zánik povolenia, predaj VMO po zániku povolenia, práva a povinnosti držiteľa povolenia ako sú oznamovacia povinnosť, predaj, nákup, dodanie a príjem VMO, preukazovanie spôsobu nadobudnutia, vedenie evidencie, výnimky a pod.);

Odberný poukaz (vydanie, používanie, odňatie, vyradenie z evidencie, nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom a pod.);

Príklady z praxe, riešenia prípadov, otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Daňové subjekty, budúci obchodníci s vybraným minerálnym olejom, obchodníci s vybraným minerálnym olejom ako aj iné osoby, ktoré plánujú obchodovať alebo už obchodujú s vybraným minerálnym olejom a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia
Hodnotenie
Organizátor