Detail kurzu

Distribútor, predajca alebo spotrebiteľ pohonných látok

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia komplexný prehľad a orientáciu v oblasti distribúcie, predaja a spotreby minerálneho oleja počnúc registráciou alebo evidenciou, vydaním povolenia alebo osvedčenia ako aj práva a povinnosti držiteľa povolenia alebo osvedčenia a v neposlednom rade odňatie povolenia a zánik alebo vyradenie z evidencie, predaj minerálneho oleja po zániku povolenia alebo vyradenia z evidencie.

Obsah kurzu

                                               

Legislatíva.

 

Vymedzenie minerálnych olejov, ktoré sa považujú za pohonné látky na účely ustanovenia § 25b zákona č. 98/2004 Z. z.

 

Charakteristika distribútora pohonných látok v daňovom voľnom obehu.

Vysvetlenie pojmu „distribúcia pohonných látok v daňovom voľnom obehu“.

Obsah žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu.

 

Charakteristika predajcu pohonných látok.

Vysvetlenie pojmu „predaj pohonných látok v daňovom voľnom obehu na konečnú spotrebu“.

Obsah žiadosti o vydanie povolenia na predaj.

 

Podmienky, ktoré musí spĺňať žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok alebo povolenia na predaj?

 

Vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj.

Zánik, odňatie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj,

Postup pri ukončení činnosti distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok.

 

Povinnosti distribútora pohonných látok.

Povinnosti predajcu pohonných látok.

 

Charakteristika spotrebiteľa pohonných látok.

Zaradenie spotrebiteľa pohonných látok do evidencie a vydanie osvedčenia.

Vyradenie spotrebiteľa  z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.

Postup pri ukončení činnosti spotrebiteľa pohonných látok.


Praktické ukážky:


Schéma vzťahov medzi distribútorom, predajcom a spotrebiteľom pohonných látok navzájom.

Možnosti nadobudnutia pohonných látok z územia iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu  pre distribútora pohonných látok a povinnosti s tým spojené.

Možnosti dodania pohonných látok na územie iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu, povinnosti a nároky s tým spojené.

Daňový dozor a vybrané oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru.

Správne delikty a pokuty.Cieľová skupina

Daňové subjekty, budúci distribútori, predajcovia alebo spotrebitelia minerálneho oleja, ako aj iné osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.
Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia
Hodnotenie
Organizátor