Detail kurzu

Ako na predaj alkoholu?

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov školenia s aktuálnou legislatívnou úpravou oblasti spotrebnej dane z liehu (predaj spotrebiteľského balenia liehu) a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia uľahčia subjektom orientáciu v danej problematike.

Obsah kurzu

  • Základné pojmy čo je SBL, čo sa považuje za SBL;
  • Povolenie na predaj SBL, žiadosť o vydanie povolenia na predaj SBL, aké podmienky musí spĺňať žiadateľ o vydanie povolenia na predaj SBL;
  • Práva a povinnosti držiteľa povolenia na predaj SBL (preukazovanie spôsobu nadobudnutia SBL, vedenie evidencie, skladovanie, oznamovacia povinnosť, nákup), daňový dozor, zánik povolenia, predaj SBL po zániku povolenia;
  • Kontrolné známky;
  • Správne delikty a priestupky;
  • Riešenie vzniknutých problémov, otázky a odpovede.

Lektorské obsadenie:

  • Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

  • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk
  • prihlášku nájdete na stránke https://www.financnasprava.sk/…vis/skolenia

Cieľová skupina

Daňové subjekty ako aj začínajúci podnikatelia, ktorí plánujú otvorenie prevádzky (reštaurácie, baru, pohostinstva a pod.) a zároveň majú záujem v danej prevádzke predávať spotrebiteľské balenie liehu (ďalej aj len „SBL“) a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Hodnotenie
Organizátor