Detail kurzu

Správa registratúry a archív organizácie /Výklad zákona č.395/2002 Z. z. jeho novela platná od 1.1. 2021, vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.z.,

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

získať všetky potrebné informácie o zákonom ustanovených povinnostiach zabezpečovať správu registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. Získať prehľad o aktuálnych pravidlách a trendoch v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty.

Odborný garant: Mgr. Jana Bauerová, PhD., PhDr. Mária Munková, Mgr. Daniel Kurucár

Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu – obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/, zabezpečovať správu tejto dokumentácie /registratúry/

Obsah kurzu

  • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti.
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002Z. z..
  • Vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu – novela účinná od 1. 1.2021
  • Všeobecné zásady správy registratúry.
  • Povinnosti pôvodcov registratúry.
  • Funkcia a zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrne­ho plánu.
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov.
  • Druhy registratúrnych záznamov.
  • Lehoty uloženia.
  • Archívna činnosť v organizáciách.

Cieľová skupina

zamestnanci zodpovední za tvorbu interných noriem a  zabezpečenie správy registratúry. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní seminára. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: rozsiahly študijný materiál, kvalifikovaní lektory, priestory - Bratislava

Hodnotenie
Organizátor