Detail kurzu

ONLINE ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM pre osoby bez elektrotechnického vzdelania - ELEKTROTECHNIK § 21

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu


POZOR!!! Vzhľadom na situáciu s COVIDOM-19 bude celý kurz (teoretická aj praktická časť) prebiehať LEN ONLINE cez počítač !

https://www.ibp.sk/bozp-opp-vsetky-kurzy-skolenia/termin/elektrotechnicke-minimum-21-pre-neelektrikarov-1/


Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) 


Viac informácií a aktuálne termíny nájdete na www.ibp.sk/ez400

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou.
Kurz Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2017/99/1.
Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály, vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Viac informácií a aktuálne termíny nájdete na ibp.sk

Termíny online pripojenia cez TEAMS:

05.11. - 06.11.2021

12.11. - 13.11.2021

19.11. - 20.11.2021

26.11. - 27.11.2021

03.12. - 04.12.2021

10.12. - 11.12.2021

17.12. - 18.12.2021

07.01. - 08.01.2022

14.01. - 15.01.2022

21.01. - 22.01.2022


Obsah kurzu

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania)

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov (osoby bez elektrotechnického vzdelania) je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania potrebného k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov s celoštátnou platnosťou.

Kurz Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2017/99/1.

Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály, vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Kurz je možné absolvovať len kombinovanou formou: prezenčná forma v rozsahu 200 hodín prebieha na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava podľa dátumov sústredení v pozvánke a 200 hodín prebieha dištančnou formou: e- learning + rôzne zadania na domáce vypracovanie.

Kurz sa končí vydaním: osvedčenia o získaní elektrotechnického minima a osvedčenia elektrotechnika § 21 A do 1000V + certifikátom 1. pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Po prihlásení na konkrétny termín Vám pošleme pozvánku s bližšími organizačnými pokynmi a záväznú prihlášku, ktorú Vás poprosíme vypísať a poslať nám ju spätne emailom alebo ju môžete odovzdať pri prezencii.

Pri prezencii je nutné predložiť: vyplnenú prihlášku KEZ, kópiu vzdelania - minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie maturitou alebo výučným listom (nie je nutné overenie notárom), lekársky posudok o spôsobilosti na prácu elektrotechnika, starý maximálne 6 mesiacov podľa § 16 ods. 4) Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - (môžete si ho dať potvrdiť priamo na prihláške alebo na zvlášť potvrdení od lekára alebo na vzore - voľba tlačiva lekárskeho potvrdenia je na Vašom ošetrujúcom lekárovi aké Vám potvrdí alebo dá zamestnávateľ vo Vašej spoločnosti alebo vo Vašom denníku) - od nás Vám posielame len vzor lekárskeho potvrdenia zo zákona v prílohe tohto emailu podľa Prílohy č. 3c Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platbu 900 € s DPH (750 € bez DPH) je možné uhradiť prevodom pred začiatkom podujatia - pri platbe prevodom do poznámky napíšte svoje priezvisko pre jednoduchšie spárovanie platby a v prípade ak požadujete vystaviť zálohovú faktúru nám napíšte do emailu Vaše fakturačné údaje - zálohová faktúra je vystavená len v sume s DPH a po skončení školenia Vám bude vystavená nulová tzv. vyúčtovacia faktúra s rozpisom DPH a bez DPH alebo môžete uskutočniť platbu v hotovosti na prezencii. Najneskôr je možné platbu zrealizovať 10 dní pred skončením kurzu.

Nakoľko máme dostatočný počet záujemcov o tento kurz, Vás prosíme o skoré prihlásenie z dôvodu kapacity počítačovej miestnosti a neskôr prihlásení záujemcovia budú presunutí na ďalší kurz.

Obsah kurzu:

Elektrotechnické minimum (§ 21 - elektrotechnik) pre neelektrikárov:

Minimálne požiadavky na vstupné vzdelanie uchádzača:

 
- stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom

- úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom


Prezenčná výučba prebieha v učebniach a laboratóriách Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava: spolu 200 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina 45 minút) len v piatky a soboty (okrem sviatkov) a Dištančná forma - individuálne diaľkové štúdium E-learning: spolu 200 vyučovacích hodín dokopy spĺňajú požiadavky podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na § 21 elektrotechnika.


§ 21 Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.

Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe9a) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.

§ 22 Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

§ 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.


§ 24 Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

Zápočet dĺžky odbornej praxe

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.

Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

Zákon č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe

a) platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“).

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je

a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,

b) vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,

d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

e) overenie odborných vedomostí.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a sa preukazuje lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov (§ 16 ods. 4 Zákona č. 124/2006 Z.z.).

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa (§ 16 ods. 6 Zákona č. 124/2006 Z.z.).:

a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),

b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.

Preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť:

a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,

b) ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa odseku 6 alebo ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),

c) ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

ibp-elektrotechnicke-minimum-014.JPG

Cieľová skupina

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

POZOR!!! Vzhľadom na situáciu s COVIDOM-19 bude celý kurz (teoretická aj praktická časť) prebiehať LEN ONLINE cez počítač !

https://www.ibp.sk/bozp-opp-vsetky-kurzy-skolenia/termin/elektrotechnicke-minimum-21-pre-neelektrikarov-1/

Certifikát vydanie osvedčenia o elektrotechnickom minime, osvedčenia na § 21 (č. oprávnenia NIP: VVZ-0629/07-05.1) a potvrdenia o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom.

Kontaktná osoba

Mgr. Simona Štefula Fančovič
0911 775 600
stefula@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor