Detail kurzu

Školenia PO a BOZP pre zamestnancov a vedúcich pracovníkov

Hastex s.r.o.

Popis kurzu

Každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť zabezpečiť školenia PO a BOZP pre svojich zamestnancov. Cieľom školenia PO je osvojiť si vedomosti o požiarnych značkách, evakuačných cestách, teoreticky aj prakticky ovládať spôsoby hasenia a poznať povinnosti zamestnancov v prípade požiaru. Hlavnou témou školenia BOZP je oboznámiť zamestnancov so svojimi právami a povinnosťami na pracovisku, s rizikami na pracovisku a s postupom činností pri vzniku pracovného úrazu.

Obsah kurzu

Školenie PO: oboznámenie sa s dokumentáciou PO a základnými zákonnými ustanoveniami týkajúcich sa PO, všeobecné požiadavky PO v objektoch a priestoroch zamestnávatela, výklad o požiarnom nebezpečenstve, opatrenia na pracovisku, skladovaní horľavých látok, oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich prístrojov a hydrantov, nácvik vyhlasovania požiarneho poplachu a nácvik hasenia.

Školenie BOZP: organizácia a riadenie v oblasti BOZP, povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti BOZP, pracovná úrazovosť a choroby z povolania, analýza a posudzovanie rizík, požiadavky BOZP na pracovné prostredie, traumatologický plán, poučenie zamestnancov bez elektrotechnickej kvalifikácie, overenie vedomostí.

Cieľová skupina

Zamestnanci pri nástupe do zamestnania, trvalý zamestnanci každých 24 mesiacov, vedúci pracovníci, protipožiarna hliadka v spoločnosti (raz za 12 mesiacov), strážna služba a ostatní zamestnanci vykonávajúci prácu v mimopracovnom ča­se.

Poznámka k cene

cena je orientačná na jedno školenie/skupina, cena sa upravuje na základe schválenej cenovej ponuky

Kontaktná osoba

Ing. Tibor Kalčík
+421 2/493 000 03
kalcik@hastex.sk

Hodnotenie
Organizátor