Detail kurzu

Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. Na záver obdžia potvrdenie o absolvovaní „Základnej dobornej prípravy technika PO“, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Program kurzu je striktne určený schváleným projektom a požiadavkám vyplývajúcim z postavenia a činnosti technika PO. Rozsah prednášok je v zmysle § 33 písm. vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Na základe nového usmernenia (21.08.2023) Prezídia HaZZ sa vdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi môže vykonávať výlučne už len PREZENČNOU FORMOU. (uvedenú informáciu si viete overiť tu: https://www.minv.sk/?vzdelavanie)


Obsah kurzu

Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava. Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie. Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod­.)

Termíny kurzu sú nasledovné:

09.10. - 13.10.2023 

23.10. - 27.10.2023 

13.11. - 16.11.2023

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú vykonávať činnosť technikov požiarnej ochrany a doposiaľ nemajú potrebnú kvalifikáciu.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie




Organizátor