Detail kurzu

Implementácia a prínos EMAS

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

OObjasniť účastníkom požiadavky na EMAS, definované v nariadení EPaR č. 1221/2009 a spôsob ich implementácie. Účastníkom školenia budú prostredníctvom praktických príkladov a ukážok dokumentácie priblížené efektívne postupy zavedenia EMAS v organizácii so širokým zainteresovaním pracovníkov na ochrane ŽP.

Obsah kurzu

I. Objasnenie významu budovania EMAS

 • systémový prístup v ochrane životného prostredia
 • prínos EMAS pre organizáciu

II. Výklad požiadaviek EMAS a ich zavedenie do praxe

 • špecifické oblasti EMAS voči ISO 14001
 • štruktúra požiadaviek
 • úvodné environmentálne preskúmanie organizácie
 • environmentálna politika
 • identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov
 • právne a iné požiadavky a súlad s environmentálnou legislatívou
 • environmentálne ciele
 • environmentálne správanie
 • environmentálne povedomie a príprava pracovníkov
 • zapojenie zamestnancov a komunikácia
 • riadenie prevádzkových činností a havarijných situácii
 • monitorovanie a monitorovanie výkonnosti
 • interný audit
 • preskúmanie manažmentom

III. Environmentálne vyhlásenie organizácie

 • štruktúra environmentálneho vyhlásenia
 • obsah jednotlivých kapitol
 • verejná dostupnosť environmentálneho vyhlásenia
 • komunikačný nástroj so zainteresovanými stranami
 • spôsob preukazovania správnosti údajov
 • modelové cvičenie č. 1 – identifikácia environmentálnych aspektov

IV. Indikátory environmentálneho správania

 • hlavné ukazovatele
 • ďalšie ukazovatele
 • prezentovanie environmentálneho správania
 • modelové cvičenie č. 2 – návrh indikátorov environmentálneho správania

V. Proces environmentálneho overovania

 • jednotlivé kroky celého procesu

VI. Diskusia a test

Cieľová skupina

Environmentálni manažéri, riadiaci pracovníci úsekov ŽP, implementačné tímy z organizácií, ktoré majú záujem zaviesť EMAS podľa požiadaviek nariadenia EPaR č. 1221/2009

Certifikát s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania

Kontaktná osoba

Henrieta Mullerová
+421 37/772 21 52
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor