Detail kurzu

Opakované školenia a AOP u obsluhy motorových vozíkov

GAJOS, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom opakovaného školenia a aktualizačnej odbornej prípravy sa uchádzači  kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe motorových vozíkov.

Obsah kurzu

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky  MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 06.1 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Cieľová skupina

Držitelia preukazov na obsluhu motorových vozíkov.

Poznámka k cene

Opakované školenie 25,0 eur/bez DPH, AOP 45,0 eur/bez DPH

Hodnotenie
Organizátor