Detail kurzu

Vybrané problémové oblasti v zákone o DPH v roku 2023 - Ing. Soňa Ugróczy

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Seminár bude zameraný predovšetkým na aktuálne daňové témy, okruhy a problémy v oblasti dane z pridanej hodnoty v roku 2023.

Obsah kurzu

 • Miesto dodania služieb na vybraných príkladoch z praxe (základné a osobitné pravidlá § 15, § 16; prijatie reklamných služieb z EU, z tretích krajín; definovanie vstupu na podujatie pre účely DPH – konferencia, účasť na veľtrhu, výstave, sprostredkovanie kultúrnych, športových podujatí v SR; práce na nehnuteľností v zahraničí, spracovateľské operácie na tovare ako dodávka služby a iné)


 • Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; prenesenie daňovej povinnosti v ZDPH; zámenné zmluvy medzi platiteľmi DPH; refakturácia služieb z pohľadu DPH; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; bezodplatné dodania; krádež tovaru, dotácie z pohľadu DPH pre dodávateľov energií, eshop a predaj tovaru do EU a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti a pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH po rekonštrukcií)
 • Prenájom nehnuteľnosti, strojov, majetku a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenie k prenájmu (kedy ide o plnenie s DPH a kedy bez DPH, uplatnenie režimu v závislosti od postavenia dodávateľa tuzemský/zahraničný, vznik daňovej povinnosti pre nájom a vedľajšie plnenia (energie) v závislosti od zmluvy)
 • Nadobudnutie tovaru z EU/Intrakomunitárne dodanie tovaru do EU - na príkladoch z praxe


Nadobudnutie tovaru z EU

 • Pojem „dodanie tovaru“ na účely dane z pridanej hodnoty a určenie miesta dodania tovaru
 • Nadobudnutie tovaru slovenským platiteľom DPH a daňové povinnosti z toho vyplývajúce
 • Nadobudnutie tovaru na území iného štátu v postavení slovenského platiteľa dane
 • Problematika vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (ak bola faktúra vystavená skôr/neskôr ako prišiel tovar, ak tovar prišiel bez faktúry, prelom roka, opakované dodanie a iné)
 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku

 

Dodanie tovaru do EU

 • Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (ako overiť postavenie zákazníka, čo treba splniť, aké dôkazy sa vyžadujú)
 • Podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
 • Preprava tovaru do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemsku
 • Dodanie tovaru v rámci reťazových transakcií (aj trojstranný obchod)
 • Priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ
 • Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane – upozornenie na riziká
 • Premiestnenie tovaru vo vlastníctve zdaniteľnej osoby do iného členského štátu (výnimky z premiestnenia)


Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1.4.2023 – Závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)

 • Zmeny v registrácií DPH od 1.1.2023 - kto sa nemusí registrovať za platcu DPH, oneskorená registrácia, zrušenie registrácie
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH  (príklady a upozornenia na odpočítanie DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH; uplatnenie odpočtu DPH v inom období, prelom rokov, neskoro doručené doklady a iné)
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky od 1.1.2023 – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby (§ 25a/53b) – aplikačné problémy z praxe (úhrada záväzku v rovnakom mesiaci, v ktorom uplynulo 100 dní po splatnosti, úhrada záväzku do lehoty na podanie daňového priznania za obdobie, kedy uplynulo 100 dní po splatnosti, predlženie splatnosti záväzku)
 • Nový pohľad na spätný leasing v podmienkach SR od 1.1.2024
 • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti DPH platné od 01.01.2024, schválený nový Kontrolný výkaz od 1.1.2024

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady, občerstvenie,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať