Detail kurzu

Priemyselný ergonóm

Asseco CEIT, a.s.

Popis kurzu

Cieľom školenia je osvojenie si všeobecných zásad ergonómie vo vzťahu k projektovaniu pracovísk v zmysle eliminácie záťaže pracovníkov a udržania zdravia pracovníkov.

Cieľom je tiež získanie poznatkov pre samostatnú identifikáciu nedostatkov ergonómie na pracoviskách účastníkmi školenia, ovládanie zásad ergonómie, ktoré musí priemyselný ergonóm poznať pri realizácií projektov detailného projektovania pracovísk so zameraním na ergonómiu.

 

Hlavné oblasti školenia:

·         všeobecné poznatky priemyselnej ergonómie,

·         ergonomické projektovanie pracovísk výroba, montáž, logistika, administratíva.

·         praktické časti školenia

Obsah kurzu

Blok č. 1 – ERGONÓMIA A FYZIOLÓGIA ČLOVEKA


1)      Úvod do ergonómie (efekty ergonómie, poznatková základňa, reaktívna a proaktívna ergonómia, význam ergonómie v pracovnom procese).

2)      Základná nevyhnutná terminológia v ergonómií.

3)      Identifikácia ergo rizík fyzickej záťaže – praktické ukážky z priemyslu.

4)      Fyzická záťaž (námaha a záťaž, hlavné metódy určovania fyzickej záťaže).

5)      Pracovné polohy (fyziologické a nefyziologické – ukážky, hodnotenie pracovných polôh).

6)      Riziká súvisiace s pracovnými polohami – praktické ukážky.

7)      Choroby z preťaženia (repetitívne činnosti) – CTD (najznámejšie typy a ich príčiny vo vzťahu k preberanej problematike, identifikácia a eliminácia).

8)      Manipulácia s bremenami (základné faktory manipulácie s bremenami, zásady bezpečnej manipulácie s bremenami, hmotnostné limity pre manipuláciu s bremenami).

9)      Hodnotenie manipulácie s bremenami.

10)   Identifikácia ergonomických rizík z pohľadu opakovanej činnosti a ich hodnotenie.

11)   Identifikácia prekročených akčných síl rúk a možné hodnotenie

12)   Platná legislatíva technické normy využívané v priemyselnej ergonómií.

 

Blok č. 2 – PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ


1)      Dôvody a typy záťaže.

2)      Výkonnosť, syndróm vyhorenia, únava – prejavy.

3)      Pracovné prestávky, režim práce a odpočinku, pracovné rotácie.

4)      Hodnotenie mentálnej záťaže a monotónie.

 

Blok č. 3 – PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK


1)      Ergonomické požiadavky na pracovisko.

2)      Antropometria v ergonómii.

3)      Funkčné a rozmerové parametre pracoviska (pracovné a manipulačné roviny).

4)      Zásady pre optimálne usporiadanie pracoviska.

5)      Vybavenie pracoviska (ovládače, oznamovače, displeje).

6)      Zásady ergonómie pracovných pomôcok s ohľadom na spôsoby úchopov.

7)      Hygiena pracoviska (osvetlenie, akustika, mikroklíma).

8)      Prípadová štúdia (projektovanie pracoviska na modelovom príklade – identifikácia rizík, zhodnotenie, návrhy nápravných opatrení s odôvodnením).

 

Blok č. 4 – PRACOVNÉ PROSTREDIE


1)      Vplyvy na pracovné okolie.

2)      Hluk a jeho pôsobenie na človeka.

3)      Vlhkosť vzduchu a teplota prostredia.

4)      Faktory ovplyvňujúce videnie na pracovisku.

5)      Hodnotenie pracovného prostredia.

 

Blok č. 5 – ERGONÓMIA PRACOVÍSK SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU


1)      Legislatívna a normatívna podpora

2)      Dopady nedodržiavania ergo zásad pri práci so zobrazovacou jednotkou.

3)      Hlavné zásady ergonómie v administratíve.

4)      Aplikačný systém hodnotenia pracoviska so zobrazovacou jednotkou.

 

Blok č. 6 – SOFTVÉROVÁ PODPORA V ERGONÓMII


1)      Aplikačný systém hodnotenia zdravých pracovísk.

2)      Zber dát pre hodnotenie pracovísk.

3)      Využitie virtuálnej reality a antropometrie.

4)      Hodnotenie pracovných polôh, repetitívnych činností, zaťaženia kĺbov, manipulácie s bremenami, zaťaženia chrbtice, analýza zorného a manipulačného priestoru a špeciálne analýzy.

5)      Systém pre meranie síl úchopov – praktická ukážka.

Cieľová skupina

Všetci, ktorých zaujíma oblasť ergonómie
Certifikát certifikát Slovenskej ergonomickej spoločnosti
Hodnotenie
Organizátor