Detail kurzu

Dvojdňový seminár - DPH a Daň z príjmov v roku 2022

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Popis kurzu

Dvojdňový seminár - DPH a Daň z príjmov v roku 2022

Obsah kurzu

Program:
12.5.2022 štvrtok: Daň z pridanej hodnoty 2022

Ing. Soňa Ugróczy

1. Registrácia pre DPH pri dodaní stavebného pozemku fyzickou osobou - kedy koná občan v postavení zdaniteľnej osoby?, pozor na počítanie obratu, aké podmienky testovať v zmysle judikatúry ESD
2. Rozšírenie inštitútu ručenia za daň od 1.1.2022 na všetkých platiteľov dane –zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet v praxi, osobitný spôsob úhrady DPH podľa § 69c z faktúry priamo správcovi dane, Kedy je odberateľ oprávnený využiť tento spôsob úhrady dane a aké sú jeho dôsledky na dodávateľa a odberateľa? Ako označovať platbu dane?, Kde zistiť bankový účet dodávateľa? Uplatní sa ručenie za daň aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené pred 1.1.2022?
3. Kedy vzniká daňová povinnosť na vybraných príkladoch - predaj tovaru a poskytovanie služieb v tuzemsku, fakturácia služieb do zahraničia, nákup tovaru od zahraničnej osoby v tuzemsku, nadobudnutie tovaru z EU, dodanie tovaru s inštaláciou montážou, nesprávne vystavené faktúry za prijaté služby zo zahraničia – otázka vzniku daňovej povinnosti, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia z EU, z tretích štátov
4. Základ dane pri dodaní tovaru a služieb „na pomoc pre Ukrajinu“ – poskytnutie tovarov, služieb, bezodplatné poskytnutie ubytovania, aké vznikajú povinnosti pre platiteľovi DPH?
5. Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely - aký to má dopad na odpočet DPH pri nákupe, prenájme auta, uplatnenie DPH zo servisu, z nákupu PHL?
6. Dovoz tovaru - zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
7. Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EU v príkladoch
8. Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane - finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy, reklamácia vykonaná treťou stranou pre výrobcu
9. Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH - príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo, dokedy najneskôr a iné
10. Oprava základu dane § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EU, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky resp. oneskorene doručený opravný doklad
11. Upozornenia pri predaji a kúpe nehnuteľností a daňový režim DPH
12. Diskusia

Zmena programu vyhradená

Program:
13.5.2022 piatok: Vybrané časti zákona o dani z príjmov, najčastejšie chyby a dopyty daňových subjektov

Ing. Peter Horniaček

1. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od roku 2022
2. Dotácie plynúce na kompenzáciu dôsledkov pandémie a osobitosti ich uplatňovania; daňová uznateľnosť dotácií určených na krytie bežných daňových výdavkov a dotácií určených na obstaranie hmotného majetku;
o výdavky vynakladané na Covid pandémiu po zmiernení opatrení -daňová uznateľnosť výdavkov na testovanie a pod
3. Pripravované opatrenia na podporu situácie na Ukrajine; náklady na ubytovanie, dopravu, potravina a iné náklady, príspevky štátu na ubytovanie utečencov
4. Vybrané druhy daňových a nedaňových výdavkov
- rezervy – osobitosti rezervy na zľavu z ceny – jej posúdenie z pohľadu ZDP
- príspevok na stravovanie v roku 2022; zmeny, osobitosti a problémové okruhy v porovnaní s rokom 2021
- nehnuteľnosť určená na predaj v nadväznosti na zmenu účelu použitia; posúdenie dodatočne odpočítanej/neodpočítanej DPH vo vzťahu k § 25 ZDP a uvedenie nehnuteľnosti do užívania;
- elektromobily a spotreba PHL; evidencia a preukazovanie spotreby elektrickej energie
- oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca vo výške 500 eur z nedaňových výdavkov; stanovenie okruhu zamestnaneckých benefitov, na ktoré je možné využiť uvedené zvýhodnenie, podmienky jeho uplatňovania, zdokladovanie;
- zamestnanci, home office, súvisiace daňové výdavky zamestnávateľa (pripravované opatrenie FR SR)
5. Podmienky a osobitosti uplatňovanie 15% sadzby dane z príjmov právnickými osobami, najčastejšie chyby zo strany daňových subjektov (príjmy zahrnované do zákonom stanoveného limitu 47 790 eur)
6. Preddavky na daň v roku 2022 a možnosť predĺženia lehoty na podanie DP; výhody a nevýhody predĺženia lehoty na podanie DP vo väzbe na výšku preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 a po lehote na podanie DP; povinnosť správcu dane oznamovať výšku preddavkov platených v roku 2022; vyrovnanie/vrátenie zaplatených preddavkov na daň do lehoty na podanie DP za rok 2021;
7. Poukazovaný podiel zaplatenej dane (daňovej asignácie) – povinnosť preukazovania použitia prostriedkov získaných z podielu zaplatenej dane vrátane jeho poskytnutie ďalším subjektom (aj obchodným spoločnostiam); podiel zaplatenej dane verzus dar
8. Pravidlá pre vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2022 podľa Opatrenia MF SR a ich vplyv na CFC pravidlá PO v roku 2022 a CFC pravidlá FO v roku 2022; závislé osoby a povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu; pôžičky medzi závislými osobami (ak jednou zmluvnou stranou je fyzická osoba – osobitosti v nadväznosti na § 17 ods. 1 a 5 ZDP); možnosť vzniku dodatočnej daňovej povinnosti za rok 2022 pre fyzickú osobu/spoločníka obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. h) a § 51h ZDP
9. Dividendy vyplatené/prijaté vo vzťahu k nespolupracujúcim štátom a povinnosť uplatnenie dane vyberanej zrážkou; dividendy vyplatené/prijaté vo vzťahu k ostatným štátom (zmluvným aj nezmluvným) a možnosti uplatnenia dane vyberanej zrážkou
10. Kapitálový fond z príspevkov (KFP) v nadväznosti na postupy účtovania; splatenie príspevku spoločníka/FO z vyplatenej dividendy a zrážková daň; vyplatenie/vrátenie príspevku spoločníkovi a daňové dôsledky
11. Dividendy vyplatené/prijaté daňovníkom do nespolupracujúcich štátov
12. Pripravované zmeny v ZDP pre nasledujúce roky

Zmena programu vyhradená

Harmonogram:
12.5.2022 štvrtok

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 – 15:00 Prednáška

18:30 Večera (do 20:00)

13.5.2022 piatok

09:00 – 10:30 Prednáška
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:15 Prednáška
12:15 – 13:00 Obed
13:00 - 14:00 Prednáška

Poplatok zahŕňa:
V cene je zahrnutý dvojdňový seminár, materiály ku školeniu, občerstvenie, obedy v obidva dni seminára, večera v prvom dni seminára.

Miesto konania:
Hotel SITNO****
Vyhne č. 103
966 02 Vyhne

Ubytovanie si účastníci seminára hradia sami. Pri uvedení promokódu v znení: „SFERA22“ , sa aktivuje zľava. Ubytovanie si účastníci seminára zabezpečujú sami na adrese rezervacie@trinityhotels.sk, tel. +421 2 20 20 33 30. 

Ceny ubytovania vrátane zľavy (ceny sú uvedené s DPH):
Dvojposteľová izba s prístelkou:
pre 1 osobu 124,00 €, pre 2 osoby 136,00 €
Dvojposteľová izba s prístelkou, výhľad areál:
pre 1 osobu 134,00 €, pre 2 osoby 146,00 €

Súčasťou ceny za ubytovanie sú: raňajky formou bufetu (od 7:00 do 10:00), parkovanie, wifi pripojenie, vstup do hotelového wellness centra 4Elements. Cena nezahŕňa miestny poplatok vo výške 0,70 eur/ osoba/ noc
Check in 14:00 hod., Check out 10:00 hod.

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Dagmara Tomázy
0377418942
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor