Detail kurzu

KOMPAS+ JavaScript – Začiatočník ONLINE

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť programovať profesionálne webové stránky populárnym a najrozšírenejším skriptovacím programovacím jazykom JavaSript. Hlavným prínosom je možnosť vytvoriť stránky dynamickejšie, lepšie spracovávať dáta (formuláre) alebo vytvoriť stránky viac prispôsobené špecifickým požiadavkám, ako napr. webové stránky s obrázkovou prezentáciou, anketou, dotazníkom alebo rôznymi animáciami.

 


Súčasťou tohto školenia sú aj základy jazyka HTML5 a základy kaskádových štýlov CSS3. V spojení so skriptovacím jazykom JavaScript získajú absolventi zručnosti pre používanie silného nástroja na tvorbu efektívnych a pútavých webových stránok. Hlavným dôvodom, prečo je atraktívne naučiť sa používať JavaScript je jeho podpora v každom internetovom prehliadači a tiež výhoda, že v porovnaní s inými skriptovacími jazykmi je jeho zvládnutie pomerne nenáročné.


Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Obsah kurzu

Školenie má rozsah 136 hodín zvyčajne rozložených do 34 poldní, ktoré sú vedené kvalifikovaným lektorom. Je organizované interaktívnou online formou v malej uzavretej skupinke. Účastníci online vzdelávania môžu klásť lektorovi otázky a komunikovať s ním, ako aj s ostatnými účastníkmi naživo v reálnom čase. Priebeh školenia je zacielený na to, aby sa počas poldňových blokov prebrali potrebné témy vrátane ich praktického odskúšania na príkladoch z praxe. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Osnova školenia

1.     Základy HTML

·        Webová stránka, statická a dynamická

·        Typy webových stránok a aplikácií

·        Základné stavebné prvky jazyka HTML

·        Základná štruktúra HTML dokumentu

·        META tagy

·        Párové a nepárové HTML tagy

·        Elementy

·        Atribúty

2.     Obsah webstránok

·        HTML tagy pre text

·        Nadpisy

·        Zoznamy

·        Tabuľky

·        Navigácia a odkazy

·        Formuláre   

·        Multimédiá

3.     Grafika vo webstránke

·        Formáty obrázkov a ich vlastnosti

·        Princíp kaskádových štýlov

·        Konštrukcia selektorov

·        CSS pre texty

·        CSS pre netextový obsah

·        Blokový dvoj-stĺpcový layout

·        Blokový troj-stĺpcový layout

·        CSS-pozíciovanie

·        CSS pre tabuľky a formuláre

4.     Základy skriptovacieho jazyka JS

·        Úvod do jazyka JavaScript (JS)

·        Štruktúra a využitie JS

·        Prostredie ATOM

·        Štruktúra skriptu

·        Premenné

·        Dátum a čas

5.     Dátový typ STRING

·        Dátový typ STRING

·        Úvodzovky a ich funkcia

·        Sekvencia ESPACE

·        Interpolácia reťazca

·        Funkcie a vlastnosti reťazcov

6.     Dátový typ NUMBER a BOOELAN

·        Dátový typ NUMBER

·        Funkcie a vlastnosti čísel

·        Knižnica Math

·        Logický dátový typ BOOLEAN

·        Dátové typy Null a Undefined

7.     Podmienky v JS

·        Operátory porovnávania

·        Konštruovanie podmienok if/else

·        Konštrukcia switch()

·        Boolean v podmienkach

·        Funkcia prompt()

8.     Cykly v JS

·        Cyklus for()

·        Cyklus while()

9.     Polia v JS

·        Vytvorenie poľa

·        Naplnenie poľa pomocou cyklu

·        Radenie prvkov v poli

·        Výpis údajov poľa

10.   Funkcie v JS

·        Tvorba funkcií

·        Funkcie s parametrami

·        Návratová hodnota funkcie

·        Uloženie funkcie do premennej

·        Anonymné funkcie

11.   Základy práce s DOM a udalosti v JS

·        Definícia DOM

·        Výber elementu na základe id

·        Udalosť onload

·        Externé súbory

·        Výber elementu na základe triedy, tagu, CSS selektora

·        Editácia obsahu DOM

·        Editácia atribútov DOM

·        Tvorba elementov

·        Vkladanie, presúvanie a mazanie elementov

12.   CANVAS v JS

·        Definícia Canvas

·        Načítanie statického obrázka

·        Dynamické obrázky

·        Geometrické tvary

13.   Animácie v JS

·        Časovač

·        Zložitejšie animácie

·        

Nastavovanie vlastností a  CSS parametrov animácie


Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov. Predpokladá sa minimálne stredoškolské vzdelanie účastníkov, analytické myslenie, schopnosť myslieť v súvislostiach, štruktúrovaný prístup k úlohám a základný prehľad a úvodné zručnosti v oblasti hardvéru, softvéru a bežných informačno-komunikačných technológií.

Certifikát Osvedčenie o absolvovanom vzdelávaní Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor