Detail kurzu

Efektívne techniky administratívy v organizácii

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je zamerané na prípravu účastníkov pre prácu na sekretariáte alebo v administratíve na rôznych asistentských pozíciách v súkromnom alebo aj v štátnom sektore.

Vzdelávanie poskytne účastníkom zručnosti v nasledovných oblastiach:

  • efektívna práca s informačnými a komunikačnými technológiami
  • využívanie nástrojov pre online kolaboráciu a online komunikáciu
  • technika administratívy a hospodárska korešpondencia 

Školenie má rozsah 80 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 10 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaných lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami pri počítači.

Na školení je používaný operačný systém Microsoft Windows 10 a najrozšírenejší balík kancelárskych aplikácií Microsoft Office 2016.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Obsah kurzu

Úvod do administratívy sekretariátu – 16 hod.

·         Miesto sekretariátu v organizácii

o    Úloha sekretariátu

o    Väzba sekretariátu na ďalšie zložky organizácie

o    Štandardné pracovné úlohy sekretariátu

o    Špecifiká sekretariátu obsadeného viacerými zamestnancami

·         Špecifiká firemnej kultúry vo vzťahu ku sekretariátu organizácie

o    Princípy správneho prezentovania seba a organizácie

o    Pravidlá obchodného protokolu

o    Zásady komunikácie vnútri organizácie

o    Zásady vhodných organizačných postupov sekretariátu v rámci organizácie

·         Kolobeh informačných tokov a zdieľanie informácií z pohľadu potrieb sekretariátu v organizácii

o    Informačné toky medzi sekretariátom a ďalšími zložkami organizácie

o    Odporúčania pre efektívne riadenie týchto informačných tokov

o    Odporúčania pre vhodné zdieľanie informácií medzi sekretariátom a ďalšími zložkami organizácie

·         Obeh dokumentov z pohľadu potrieb sekretariátu v organizácii

o    Registratúra

o    Bežné procesy obehu dokumentov v organizácii

o    Technické možnosti zdieľania dokumentov v organizácii

·         Bežné administratívne procesy a procedúry v organizácii

o    Základné administratívne procesy v organizácii

o    Efektívne organizovanie administratívnych procedúr a procesov

o    Dokumenty v organizácii

o    Typológia dokumentov v organizácii

o    Formálne a obsahové náležitosti písomností a hospodárska korešpondencia

o    Pravidlá písania a úpravy písomností (typografia)

o    Normalizovaná úprava dokumentov (Písanie adries – všeobecné zásady, nácvik písania adries, adresy na obálkach, dopravné a doručovacie údaje na obálkach, adresy v listoch, dopravné a doručovacie údaje v listoch, odvolávacie údaje, vec – heslovité vyjadrenie obsahu listu, oslovenie a vlastný text listu, záverečný pozdrav, odtlačok pečiatky, podpis a údaje s ním súvisiace, prílohy a rozdeľovník)

 

Využitie informačných technológií pri spracovaní administratívnej dokumentácie – 64 hod.

·         Bežné činnosti sekretariátu:

o    Obsluha bežnej kancelárskej techniky: počítač, digitálny projektor, tlačiareň, kopírka, skener, smartfón, tablet, kávovar

o    Vyhľadávanie informácií na internete (nákup cestovných lístkov, rezervovanie leteniek, ubytovania, plánovanie cesty, mapy, výmenné kurzy, online preklady atď.)

o    Online služby pre organizácie

o    Sociálne siete

o    Organizácia pracovného času

·         Tvorba, úprava a spracovanie dokumentov v bežnej administratíve

o    Využitie textového editora a jeho možnosti pri tvorbe dokumentov

o    Spracovanie výstupov

o    Prevod rôznych typov dokumentov do formátu PDF (vrátane základných programov na export)

o    Základné možnosti práce s dokumentmi vo formáte PDF

o    Konverzia dokumentov z formátu PDF do textových dokumentov

o    Screenshotovanie obrazovky

·         Tvorba a úprava tabuliek v bežnej administratíve

o    Využitie textového editora pri tvorbe tabuliek

o    Možnosti textového editora pri úprave tabuliek

o    Spracovanie výstupov

·         Základné postupy pre elektronickú prezentáciu:

o    Otvoriť súbor elektronickej prezentácie

o    Nastavenie (časovanie) a spustenie elektronickej prezentácie

o    Tlač elektronickej prezentácie

·         Využitie elektronickej komunikácie pri práci sekretariátu

o    Práca s elektronickou poštou

o    Organizovanie kontaktov

·         Využitie elektronického zdieľania dokumentácie v organizácii:

o    Online nástroje pre zdieľanie dokumentácie (Google Drive, OneDrive, privátny cloud atď.)

o    Praktické používanie cloudových nástrojov v bežnej administratíve

·         Využitie online komunikácie:

o    Nástroje pre online komunikáciu (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, atď.)

o    Praktické používanie nástrojov pre online komunikáciu

o    Pravidlá pre efektívnu realizáciu online komunikácie


Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú osoby so záujmom vykonávať činnosť asistenta alebo administratívneho pracovníka v organizácii a osoby pracujúce v organizácii v oblasti administratívy, ktoré si chcú prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti (administratívni pracovníci, asistenti manažérov, asistenti riaditeľov, pracovníci sekretariátu, SZČO).
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor