Detail kurzu

Správa bytového fondu ONLINE

Academia Istropolitana Nova

Popis kurzu

Akreditovaný vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Osnovy boli načrtnuté už v rokoch 2005 – 2007 v rámci výskumného slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania. Projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, združení správcov a tiež experti z akademického prostredia, bankovej sféry a odborných inštitúcií. Prieskum realizovaný v rámci projektu potvrdil o. i. aj potrebu vzdelávania v tejto oblasti. V roku 2015 sa absolvovanie vzdelávacieho programu stalo požiadavkou zo zákona (Zákona o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z.).

Obsah kurzu

1. Základné právne predpisy k správe bytových domov

2. Administratívne zabezpečenie správy

3. Odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov

4. Finančný manažment a hospodárenie

5. Sociálny manažment

6. Manažment kvality

Cieľová skupina

·   stavebné bytové družstvá

·   mestské alebo súkromné správcovské spoločnosti 

·   predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

·   iné relevantné subjekty, ktoré sú zapojené do prevádzky, údržby a opráv bytových domov a tiež do procesu ich obnovy a modernizácie
Certifikát Absolvovanie vzdelávacieho programu bude potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní. Poznámka k cene

Vzdelávací program plánujeme v prípade dostatočného počtu záujemcov na koniec septembra 2021. Poplatok (školné) je 750 EUR. V prípade, že ste členom ZBHS, alebo SZBD, tak Vám uvedené združenia môžu poskytnúť príspevok na školné.

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Gembešová
+421/2/44 97 04 53
ainova@ainova.sk

Hodnotenie
Organizátor