Detail kurzu

KOMPAS+ Java programátor ONLINE

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň Junior Developera (vhodnú pre programátorské spoločnosti).

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Základy algoritmizácie: Vývojové diagramy, štruktúry algoritmov, algoritmizácia
  • Programovací jazyk Java: objektovo orientované programovanie, triedy, objekty, typy, operátory, interface, logovanie
  • Databázy SQL: koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky
  • Cvičný projekt

Obsah kurzu

Základy algoritmizácie

Databázy SQL• Relačný dátový model a návrh relačnej databázy• Databázový systém MySQL• Klasifikácia databázových jazykov. SQL – DDL, DML• Agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách• Pohľadové tabuľky – VIEW• Výber z viacerých tabuliek naraz• Bezpečnosť databázových systémov, ochrana dát• Architektúra klient-server

Programovací jazyk Java: základy• Úvod do programovacieho jazyka Java• Základy jazyka Java• Riadenie toku programu• Objektovo orientované programovanie• Použitie základných tried jazyka

Java Programovací jazyk Java: mierne pokročilý• Objektovo orientované programovanie• Výnimky• JDBC - spracovanie SQL v jazyku Java • Programovanie grafických aplikácii v Java Swing • Vstupno - výstupné operácie – Java I/O• Vlákna Cvičný projekt

Školenie má rozsah 136 hod. a je organizované online formou, zvyčajne ako poldňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom. Priebeh školenia je zacielený na to, aby sa v dostupnom čase prebrali potrebné témy, vrátane ich praktického odskúšania na príkladoch z praxe. Účastníci online vzdelávania môžu priamo klásť otázky lektorovi a komunikovať s ním ako aj s ostatnými účastníkmi naživo v reálnom čase. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie.

Predpokladá sa minimálne stredoškolské vzdelanie účastníkov, analytické myslenie, schopnosť myslieť v súvislostiach, štruktúrovaný prístup k úlohám a základný prehľad a úvodné zručnosti v oblasti hardvéru, softvéru a bežných informačno-komunikačných technológií. Vítaný je aj úvodný prehľad v problematike programovania.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programu KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor