Detail kurzu

Požiadavky normy ISO 19011:2018

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Filozofiou školenia je odovzdať účastníkom know-how, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov. Úlohou audítora je poskytnúť nezávislé a objektívne posúdenie auditovanej oblasti v rámci organizácie a zhodnotiť úroveň plnenia požiadaviek príslušného manažérskeho systému.

Ciele školenia:
- odborný výklad normy ISO 19011:2018
- praktické cvičenia – program auditov, analýza auditovaného procesu a identifikácia rizík, plán auditu, vyhodnotenie scenárov a formulácia zistení z auditu, spracovanie správy z auditu
- formulovať otázky a reakcie v priebehu auditu na vzniknuté modelové situácie

Obsah kurzu

RÁMCOVÝ PROGRAM

  • Registrácia účastníkov
  • Norma ISO 19011:2018
  • Obed
  • Norma ISO 19011:2018
  • Záverečný test
  • Diskusia
  • Záver školenia

Cieľová skupina

Pracovníci organizácie, ktorí budú zastávať funkciu interného audítora, ktorý má zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek sytému manažérstva. Základy auditovania by mali byť súčasťou kvalifikácie aj audítorov výrobného procesu a produktu.
Certifikát Osvedčenie - Požiadavky normy ISO 19011:2018 Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na organizačné a odborné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, vystavenie osvedčenia s 3-ročnou platnosťou v Sj a Aj, obed a občerstvenie počas školenia

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor